พช.ขอนแก่น ดำเนินการประชุมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พบปะให้กำลังใจผู้เข้าประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 โดยมีนางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนา ชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม กลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วยผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562 ในระดับ 1-5 ดาว และผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีศักยภาพที่ลงทะเบียน ปี 2557-2562 จำนวน 50 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 25 คน การฝึกอบรมในวันนี้เป็นการฝึกอบรมรุ่นที่ 2 ดำเนินการในวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมสิริน เรสซิเดนท์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความสามารถและทักษะในการนำสินค้าจำหน่ายในตลาดออนไลน์ และเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP การดำเนินโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีเนื้อหาการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร ประกอบด้วย

1.การบรรยาย หัวข้อ“การเตรียมผู้ประกอบการ OTOP สู่ยุค 4.0 และการเป็นผู้ประกอบการที่ผลิตเก่ง ขายเก่ง

2. การบรรยาย หัวข้อ “ความสำคัญของการตลาดออนไลน์ ในยุคไทยแลนด์ 4.0

3. การทำ Work shop ในหัวข้อ “การจัดทำ Template Content ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการจำหน่ายในตลาดออนไลน์”

ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ ดังกล่าว จะทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีความรู้ความสามารถเข้าถึงตลาดในประเทศ ต่างประเทศ และตลาดออนไลน์ รวมไปถึงการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี มีแนวคิดสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการ และการตลาด ควบคู่กับการมีธรรมาภิบาลในการประกอบอาชีพ

ทั้งนี้ นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ยังได้ให้แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเพิ่มมูลค่า เพิ่มช่องทางการตลาดผ่านตลาดออนไลน์ โดยได้กล่าวว่า ในยุคที่การตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เข้าสู่การตลาด 4.0 ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของผู้บริโภค สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้ต้องเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะส่งผลให้สามารถ เพิ่มยอดขาย และเพิ่มช่องทางการตลาดให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นบน Platform Online ที่มีอยู่ในขณะนี้