ผว.กคช. รับรางวัล BEST PRACTICE AWARDS 2019 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ รับรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน BEST PRACTICE AWARDS 2019 ในสาขาบริหารและพัฒนาองค์กร จาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ภายใต้โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน เพื่อยกย่อง เชิดชู สนับสนุนพร้อมให้กำลังใจบุคคลและองค์กรในการร่วมประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของคุณงามความดี เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม และร่วมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งคุณภาพ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องชัยฤกษ์ 1 หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ