การรถไฟฯ เปิดให้บริการเดินรถเชิงพาณิชย์ และขบวนรถเชิงสังคมเพิ่ม 22 ขบวน รองรับการผ่อนคลายมาตรการ และการยกเลิกเคอร์ฟิวทุกจังหวัดทั่วประเทศ เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม เป็นต้นไป

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีมาตรการผ่อนคลายการเดินทาง และยกเลิกมาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ทุกจังหวัดทั่วประเทศ การรถไฟฯ ได้ปรับการเดินขบวนรถให้สอดคล้องกับสภาพการเดินทางและรองรับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล โดยเพิ่มการให้บริการขบวนรถเชิงพาณิชย์ และขบวนรถเชิงสังคมอีกจำนวน 22 ขบวน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีขบวนรถที่ให้บริการในเส้นทางต่าง ๆ ดังนี้

 

ขบวนรถเชิงพาณิชย์

สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 ขบวน

เปิดเดิน วันที่ 9/10 ธันวาคม 2564

– ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 25/26 กรุงเทพ – หนองคาย – กรุงเทพ

สายใต้ จำนวน 6 ขบวน

เปิดเดิน วันที่ 4 ธันวาคม 2564

– ขบวนรถนำเที่ยวที่ 909/910 กรุงเทพ – น้ำตก – กรุงเทพ

– ขบวนรถนำเที่ยวที่ 911/912 กรุงเทพ – สวนสนประดิพัทธ์ – กรุงเทพ

เปิดเดิน วันที่ 9 ธันวาคม 2564

– ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 39/44 กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ

ขบวนรถเชิงสังคม

เปิดเดิน วันที่ 1 ธันวาคม 2564

สายใต้ จำนวน 2 ขบวน

– ขบวนรถธรรมดาที่ 259/260 ธนบุรี – น้ำตก – ธนบุรี

สายมหาชัย – วงเวียนใหญ่ จำนวน 12 ขบวน

– ขบวนรถธรรมดาที่ 4302/4303 มหาชัย – วงเวียนใหญ่ – มหาชัย

– ขบวนรถธรรมดาที่ 4312/4313 มหาชัย – วงเวียนใหญ่ – มหาชัย

– ขบวนรถธรรมดาที่ 4316/4317 มหาชัย – วงเวียนใหญ่ – มหาชัย

– ขบวนรถธรรมดาที่ 4324/4325 มหาชัย – วงเวียนใหญ่ – มหาชัย

– ขบวนรถธรรมดาที่ 4342/4343 มหาชัย – วงเวียนใหญ่ – มหาชัย

– ขบวนรถธรรมดาที่ 4346/4347 มหาชัย – วงเวียนใหญ่ – มหาชัย

นายเอกรัช กล่าวเพิ่มเติมว่า การรถไฟฯ ได้ทยอยปรับเพิ่มการเดินรถให้สอดรับกับการผ่อนคลายมาตรการของ ศบค. เพื่อให้มีจำนวนเพียงพอและเหมาะสมต่อการให้บริการแก่ประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันได้เปิดให้บริการทั้งสิ้น 150 ขบวนต่อวัน เป็นขบวนรถเชิงพาณิชย์ 34 ขบวน และขบวนรถเชิงสังคม 116 ขบวน โดยแบ่งตามเส้นทางเป็นสายเหนือ 32 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ 38 ขบวน สายใต้ 34 ขบวน สายตะวันออก 20 ขบวน สายมหาชัย 22 ขบวน และสายแม่กลอง 4 ขบวน

อย่างไรก็ตาม การปรับเพิ่มให้บริการเดินรถในครั้งนี้ การรถไฟฯ คำนึงถึงการให้บริการประชาชน ควบคู่กับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยได้กำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ การให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พร้อมกับให้สแกนแอพพลิเคชันไทยชนะก่อนและหลังใช้บริการ
หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอพพลิเคชันไทยชนะให้กรอกข้อมูลการเดินทางแทน พร้อมกับต้องกรอกข้อมูลเดินทางข้ามจังหวัด-ข้ามเขตผ่านเว็บไซต์ “หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” https://covid-19.in.th/ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลอดการเดินทาง สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทาง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย