พลเอก สุทัศน์ ติดตาม Big Data พื้นที่ NEC เอกภาพแห่งความพยายามพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา

พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา Big Data System เพื่อวางแผนจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา ภาคเหนือ (NEC) โดยมี ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)   ทั้งสิ้น 261 คน จาก สถานศึกษาในเขตภาคเหนือรวม 17 จังหวัด จากสถานศึกษา 87 แห่ง เข้าร่วมการประชุมฯ ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

พลเอก สุทัศน์ เปิดเผยว่า ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานมาเป็นระยะเวลามากกว่าหนึ่งปี การดำเนินงานดังกล่าวเห็นผลงานเป็นรูปธรรม ซึ่งได้มอบนโยบายให้ทุกศูนย์จัดทำฐานข้อมูล Big Data โดยให้สำรวจและจัดเก็บข้อมูลความต้องการกำลังคนจากสถานประกอบการในพื้นที่ทั่วประเทศ หากข้อมูล Big Data มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ข้อมูลดังกล่าวจะสามารถนำไปสู่การวางแผนจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการในพื้นที่ อีกทั้งยังตอบสนองมิตินโยบายด้านการศึกษาเชิงพื้นที่ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ใช้เวลาในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรของอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของสถานประกอบการอย่างแท้จริง

 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดทำฐานข้อมูล Big Data Systems โดยจัดเก็บข้อมูลอุปสงค์และอุปทานด้านแรงงาน (Demand Side and Supply Side) เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ทุกภูมิภาค และ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีข้อสั่งการให้ สอศ. นำข้อมูล Big Data ดังกล่าว มาใช้วางแผนจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการในพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานอาชีพ โดยจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคน ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ เกี่ยวกับการสำมะโนอุตสาหกรรม เป็นการเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานควบคู่กับภาคเอกชนและตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมต่างๆ การเริ่มต้นต้องมีข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้อง แม่นยำ ส่งผลให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ รวมไปถึงการขับเคลื่อน นวัตกรรม มีต้นทุนที่ดี จะนำไปสู่การสร้างมูลค่า ต่อยอดสู่พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม รวมทั้ง การขึ้นทะเบียนครูพิเศษ ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน ผู้เชี่ยวชาญ ช่วยเติมเต็ม นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้และการพัฒนา ในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา หากข้อมูล Big Data มีความครบถ้วนสมบูรณ์ จะสามารถนำไปสู่การวางแผนจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการมีงานทำตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ “จบแล้ว ต้องมีงานทำทุกคน” อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล ตอบสนองมิตินโยบายด้านการศึกษาเชิงพื้นที่

นายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้มอบหมายให้ สอศ. จัดทำยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในระดับภูมิภาค โดยจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภายใต้โครงสร้าง 1 ศูนย์กลาง 6 ศูนย์ภูมิภาค 18 ศูนย์กลุ่มจังหวัด ให้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจฝ่ายข้อมูลกลาง จัดทำฐานข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา Big Data System โดยให้สำรวจและจัดเก็บข้อมูลความต้องการกำลังคนอาชีวศึกษา จากสถานประกอบการในพื้นที่ เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิตและพัฒนากำลงคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ ซึ่งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ประกอบด้วย 3 ศูนย์กลุ่มจังหวัดคือ เชียงใหม่ พิษณุโลกและนครสวรรค์ ซึ่งมีศูนย์หลัก 1 ศูนย์ อยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาบึงพระพิษณุโลก ได้จัดเก็บข้อมูลความต้องการกำลังคนครอบคลุมในพื้นที่ภาคเหนือ รวม 17 จังหวัด และเพื่อนำข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษาดังกล่าว มาใช้วางแผนจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องความต้องการของสถานประกอบการ ตลอดจนส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานอาชีพ จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา Big Data System เพื่อวางแผนจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา

//////// กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. 17 กุมภาพันธ์ 2562