พก. จัด กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้นำองค์กรคนพิการทั่วประเทศ มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเลือกตั้ง สู่คนพิการในชุมชน

วันที่ 17 ก.พ. 62  เวลา 09.00 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของผู้นำองค์กรคนพิการทั่วประเทศ ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเลือกตั้ง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้นำองค์กรด้านคนพิการและศูนย์บริการคนพิการทั่วประเทศ และสามารถถ่ายทอดข้อมูลสู่คนพิการในชุมชนในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเลือกตั้ง พร้อมมอบนโยบาย “พก. กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมและทางการเมืองของคนพิการ” และรับมอบคู่มือการเลือกตั้งฉบับพิมพ์เป็นอักษรเบรลล์สำหรับคนพิการทางการเห็นจากคณะกรรมการการเลือกตั้งจำนวน 300 ฉบับ เพื่อส่งต่อให้คนพิการในชุมชน โดยมีผู้แทนสมาคมคนพิการทุกประเภทความพิการ ผู้นำองค์กรด้านคนพิการทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและผู้เกี่ยวข้องรวมจำนวน 350 คน เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร

นางธนาภรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการเสริมสร้างให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ พร้อมมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 20 (4) การยอมรับและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ตลอดจนได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับคนพิการ และจากข้อมูลคนพิการที่มาขึ้นทะเบียนเพื่อออกบัตรประจำตัวคนพิการ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562) มีคนพิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,834,808 คน ที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์คุณสมบัติการออกเสียงเลือกตั้ง และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศในราชกิจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 มาตรา 92 บัญญัติให้มีการอํานวยความสะดวกสําหรับการออกเสียงลงคะแนนของคนพิการและผู้สูงอายุ หรือจัดให้มีการช่วยเหลือในการออกเสียง ลงคะแนนภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้จัดให้มีหน่วยเลือกตั้งพิเศษ จำนวน 10 แห่ง ซึ่งเป็นสถานที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ได้แก่ 1) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เขตภาษีเจริญ 2) บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 เขตบางแค 3) โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เขตพญาไท 4) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา 6) สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ 7) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม 8) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี และ 9) มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และ 10) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ ที่นั่งรอสำหรับคนพิการ ที่จอดรถคนพิการ ห้องน้ำ รวมถึงเครื่องช่วยอำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่น บัตรเลือกตั้ง อักษรเบรลล์อธิบายรายละเอียดชื่อพรรคการเมือง แยกจากบัตรเลือกตั้ง บัตรทาบบัตรเลือกตั้ง สำหรับคนพิการทางการเห็น แอปพลิเคชัน ฉลาดเลือก (SMART VOTE) และ รถเข็น โคมไฟ แว่นขยาย หรืออื่นๆ ตามความจำเป็น ทั้งนี้ คนพิการและผู้สูงอายุ สามารถออกมาใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า ณ หน่วยเลือกตั้งพิเศษในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 และเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งปกติในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น.

นางธนาภรณ์ กล่าวด้วยว่า ในวันนี้ จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของผู้นำองค์กรคนพิการทั่วประเทศ ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเลือกตั้ง เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ แก่ผู้นำองค์กรด้านคนพิการและศูนย์บริการคนพิการทั่วประเทศ และสามารถถ่ายทอดข้อมูลสู่คนพิการในชุมชน ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเลือกตั้ง ทั้งนี้ ภายในการประชุมประกอบด้วยกิจกรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง “พก. กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมและทางการเมืองของคนพิการ” บรรยาย เรื่อง “ขั้นตอนการออกเสียงและการอำนวยความสะดวกคนพิการและผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561” เสวนา เรื่อง “คนพิการกับการเลือกตั้งสิทธิพึ่งได้” และการสาธิตการเลือกตั้งการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในคูหาเลือกตั้งพิเศษของคนพิการและผู้สูงอายุ

“พก. ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง และเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ซึ่งนับเป็นหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงที่จะร่วมพัฒนาประเทศ ตลอดจนสร้างความตระหนักให้ประชาชนทั่วไปให้ความสำคัญกับการใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคมคนพิการทุกประเภทความพิการ ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด และกกต. ที่มีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสให้กับคนพิการในระดับพื้นที่ และสาธิตการเลือกตั้ง บรรยายให้ความรู้ รวมถึงสนับสนุนเอกสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเลือกตั้ง ส่งมอบให้กับองค์กรคนพิการทั่วประเทศต่อไป” นางธนาภรณ์ กล่าวในตอนท้าย

//////////////////////////////