เสริมความรู้ เทศกิจเลือดใหม่

(30 พ.ย. 64) เวลา 09.00 น. : นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้และสมรรถนะพื้นฐานสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานครผู้ปฏิบัติงานสายงานเทศกิจ โดยมี นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมกรุงธน 3 ชั้น 5 สำนักเทศกิจ

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักเทศกิจจัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้และสมรรถนะพื้นฐานสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานครผู้ปฏิบัติงานสายงานเทศกิจ เพื่อเสริมสร้างความรู้และสมรรถนะพื้นฐานที่จำเป็นให้กับเจ้าหน้าที่เทศกิจที่เริ่มดำรงตำแหน่งในสายงานเทศกิจครั้งแรก อีกทั้งเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่เทศกิจตามหลักสมรรถนะ (Competency) มีระเบียบวินัย และนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งหรือเปลี่ยนสายงานมาดำรงตำแหน่งในสายงานเทศกิจ รวมจำนวน 75 คน การฝึกอบรมแบบไป – กลับ แบ่งเป็นภาควิชาการ 3 วัน และฝึกภาคปฏิบัติ 4 วัน ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 30 พ.ย. และวันที่ 1-3 และ 7-9 ธ.ค. 64 ณ สำนักเทศกิจ โดยไม่ใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานคร

สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วย บทบาท ภารกิจ และอำนาจหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานคร นโยบายรัฐบาลและกรุงเทพมหานครแผนพัฒนากรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเทศกิจ การเสริมสร้าง
คุณลักษณะและสมรรถนะ (Competency) เทศกิจกรุงเทพมหานคร การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ตามระเบียบปฏิบัติประจำวัน และธรรมเนียมปฏิบัติของเทศกิจกรุงเทพมหานคร แนวทางการจัดระเบียบเมือง การเจรจาต่อรอง และวิธีแก้ไขปัญหาสถานการณ์คับขัน กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านเทศกิจ และวิชาการปฏิบัติการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า โดยมีวิทยากรจากสำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และผู้ทรงคุณวุฒิ

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันภารกิจงานในอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ มีความหลากหลาย และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นภารกิจการควบคุมและบังคับการตามกฎหมาย การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้และความเข้าใจในรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การฝึกอบรมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ขอให้ทุกคนให้ความสำคัญและตั้งใจรับความรู้ในการอบรม เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่ในหน่วยงานของตนต่อไป
————