ก.แรงงาน พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีรายได้น้อย

กพร. กระทรวงแรงงาน เร่ง! เตรียมพร้อมพัฒนาผู้มีรายได้น้อย ยกระดับคุณภาพชีวิต ย้ำปราศจากการทุจริต

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าจากการที่ กพร. ได้รับงบประมาณในการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต ด้วยการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น กระทรวงแรงงานจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการฝึกอาชีพในสาขาต่างๆ ทางกพร. ได้เตรียมความพร้อมตามที่ได้การตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งโครงการดังกล่าวประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่หนึ่ง ส่งเสริมและฝึกอาชีพเร่งด่วนช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา ประตู หน้าต่าง ตัดสนามหญ้า ซ่อมแซมผนัง-กระเบื้อง ทาสี ซึ่งจะเป็นที่ต้องการในชุมชน โดยจะมีการมอบเครื่องมือประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมด้วย กิจกรรมที่สอง การฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ อาทิ นวดไทย ประกอบอาหาร หัตถกรรม เป้าหมาย 544,210 คน โดยยึดหลักแนวคิด “จะไม่แจกปลาแต่จะสอนวิธีจับปลาให้แก่ประชาชน” เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ก้าวพ้นขีดความยากจนตามนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องนโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) ของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน รมว.แรงงาน ย้ำอีกว่าการดำเนินการจะต้องมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีอาชีพและมีรายได้

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่าขณะนี้ได้มีการจัดเตรียมการดำเนินการตั้งแต่คัดแยกกลุ่มผู้รับการฝึกจากรายชื่อที่ได้รับ ดำเนินการจัดกลุ่มตามพื้นที่หรือสาขาที่ต้องการฝึกอบรม ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกพร.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ไปพบกลุ่มเป้าหมายในการจัดกลุ่มการฝึกอาชีพ ขณะเดียวกันได้ใช้แนวทางประชารัฐบรูณาการเครือข่ายคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาทักษะอาชีพ และคณะทำงานพัฒนาทักษะอาชีพระดับอำเภอ ร่วมกันในการกำหนด กลุ่มเป้าหมายการฝึก สถานที่ฝึก คัดเลือกวิทยากรที่มีคุณภาพ ฝึกอาชีพใกล้แหล่งชุนชมเพื่อเป็นแบบอย่าง พร้อมทั้งจัดหาช่องทางจำหน่ายสินค้า และประชาสัมพันธ์ถึงแหล่งงานต่างๆ จะเชื่อมโยงข้อมูลระบบตู้งาน (Job BOx) ของกรมการจัดหางาน แจ้งให้ทราบถึงสิทธิการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรการ 40 ของสำนักงานประกันสังคม

“สำหรับมาตรการป้องกันทุจริต ทางกพร. ได้ย้ำให้สพร.และสนพ. ดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใส ได้สั่งการให้มีกรรมการระดับจังหวัดขึ้นมาในการกำกับดูแลการเบิกจ่ายในทุกขั้นตอน หากตรวจสอบเจอกรณีทุจริตจากเจ้าหน้าที่รัฐ ทางกพร. จะมีมาตรการในการสอบสวนและตรวจสอบ หากพบการทุจริตจริงจะถึงขั้นพิจารณาไล่ออกตามฐานความผิด” อธิบดีกพร.กล่าว