รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการกำกับ ติดตาม และประเมินผล การเปิดบ้านเปิดเมืองในสถานการณ์การระบาด COVID-19

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการกำกับ ติดตาม และประเมินผล การเปิดบ้านเปิดเมืองในสถานการณ์การระบาด COVID-19 พร้อมมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง ระดับอำเภอ (การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม) จำนวน 65 ราย ที่ผ่านการอบรมเพื่อยกระดับความรอบรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนางานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืน ณ โรงแรมเสม็ดแกรนด์วิว รีสอร์ท จังหวัดระยอง