บางพลัดรวมพลังจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดคลองบางจาก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างยั่งยืน

โดยวันที่ 29 พ.ย. 64 เวลา 08.30 น. พลตำรวจโทโสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด เปิดทางน้ำไหล และปรับภูมิทัศน์คลองบางจาก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ) ณ วัดทอง เขตบางพลัด โดยมีนายโกสิน เทศวงษ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายธีรวัจน์ ห้วยหงษ์ทอง ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางเอื้อจิตต์ เปลี่ยนขำ ผู้อำนวยการเขตบางพลัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรสำนักงานเขตบางพลัด สัสดีเขตบางพลัด เจ้าหน้าที่ทหารจากกองทัพเรือ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสาชุมชนวัดทอง กว่า 200 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด เปิดทางน้ำไหลและปรับภูมิทัศน์คลองบางจากระยะทาง ประมาณ 200 เมตร โดยจัดเก็บขยะ เศษวัสดุ วัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียงให้สะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ปรับสภาพน้ำให้ใสสะอาด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนริมฝั่งคลองให้ดียิ่งขึ้น
—————————————————-