หนองคาย – สสจ.หนองคาย จัดสัมมนา “สาธารณสุขพบสื่อ” ปี 2562 ในรูปแบบ “โสเหล่ฮักแพง..เบิ่งแยงสุขภาพ”

วันที่ 15 ก.พ. 62 ที่โรงแรมอมันตา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ได้จัดสัมมนา “สาธารณสุขพบสื่อ” ปี 2562 เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานสาธารณสุข กับสื่อมวลชน เพื่อทราบสถานการณ์ด้านสุขภาพเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพ มุ่งสู่การลดป่วยลดโรค เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย และเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน  รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูลข่าวสาร นำสู่การพัฒนา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เป็นหน่วยงานที่มีเป้าหมายคือ การส่งเสริมให้ประชาชนคนหนองคายมีสุขภาพดี  มีความรู้เรื่องสุขภาพ ดูแลและพึ่งตนเองได้  ไม่เจ็บป๋วยง่ายๆ ด้วยโรคที่ป้องกันได้  การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารความรู้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สำคัญในการสร้างความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน ทั้งทางสื่อบุคคลเจ้าหน้าที่ นักประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ สื่อประชาสัมพันธ์ป้าย/สปอร์ต และสื่อมวลชน

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จึงได้จัดสัมมนาสื่อมวลชนเป็นประจำทุกปีในชื่อ “สาธารณสุขพบสื่อ” ในรูปแบบ “โสเหล่ฮักแพง..เบิ่งแยงสุขภาพ” ประกอบด้วยหัวข้อ 1.คนหนองคายกับปัญหาสุขภาพ, 2.หมอครอบครัวกับการพัฒนาสุขภาพที่ดีขึ้นทุกมิติ, 3. ความร่วมมือแก้ปัญหาสาธารณสุขและโรคติดต่อตามแนวชายแดน, 4.สาสุขและสื่อร่วมใจ คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และ 5.โรงพยาบาลหนองคาย กับเรื่องสุขภาพและบริการ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนารวมทั้งสิ้น 45 คน