ชป. ชี้แจงกรณีชาวบ้านร้องโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแจงงาม จ.สุพรรณบุรี ใช้การไม่ได้

กรมชลประทาน ขอชี้แจงกรณี ชาวบ้านจังหวัดสุพรรณบุรี ร้องเรียนโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้าน–  แจงงาม ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ ที่ตั้งอยู่บริเวณคลองส่งน้ำเลียบถนนสายด่านช้าง-สระกระจง ใช้การไม่ได้มานานกว่า 5 ปี และมีวัชพืชขึ้นปกคลุมคลองส่งน้ำ นั้น

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า-บ้านแจงงาม ก่อสร้างเสร็จเมื่อปี 2558 ภายใต้ความดูแลของโครงการชลประทานสุพรรณบุรี ประกอบด้วยอาคารสูบน้ำ พร้อมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง และคลองดาดคอนกรีตความยาว 19.20 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งน้ำเสริมให้กับพื้นที่รับประโยชน์ที่อยู่นอกเขตชลประทาน ในกรณีที่เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำหรือฝนทิ้งช่วง โดยสูบน้ำจากลำห้วยกระเสียว แต่เนื่องจากในช่วงฤดูแล้งปีนี้ปริมาณน้ำในลำห้วยกระเสียวมีไม่เพียงพอ ประกอบกับปริมาณน้ำในเขื่อนกระเสียวอยู่ในเกณฑ์น้อยมากเพียงร้อยละ 23 ของความจุอ่างเท่านั้น จำเป็นต้องพิจารณาถึงปริมาณน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำกระเสียวด้วย อีกทั้งคณะกรรมการจัดการน้ำชลประทาน (JMC) เขื่อนกระเสียว ได้มีมติให้งดส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ทำให้ไม่สามารถส่งน้ำไปสนับสนุนพื้นที่ดังกล่าวได้ ส่วนกรณีวัชพืชปกคลุมในคลองส่งน้ำนั้น  ทางโครงการชลประทานสุพรรณบุรีได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เขาไปดำเนินการกำจัดวัชพืชตามแผนบำรุงรักษาเป็นประจำเรียบร้อยแล้ว จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบโดยทั่วกัน

************************************

 กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์