ปลัด สธ.นำชาวสาธารณสุขทำพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง ครบรอบ 79 ปี

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร อธิบดีกรมสาธารณสุขพระองค์แรก เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข พร้อมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และสัปดาห์รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 100 ล้านโดส รองรับการเปิดประเทศอย่างปลอดภัย

เช้าวันที่่ 27 พฤศจิกายน 2564 ที่บริเวณลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้แทนหน่วยงาน สมาคม องค์กรต่างๆ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร และพิธีสดัปกรณ์ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขที่ล่วงลับไปแล้ว โดยตลอดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19

นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขถือกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชดำริให้รวมกิจการแพทย์และการสุขาภิบาลที่แยกอยู่ในกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงนครบาลเข้าไว้ด้วยกัน และเปลี่ยนชื่อจากกรมประชาภิบาลเป็นกรมสาธารณสุข เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2461 พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นชัยนาทนเรนทร เป็นอธิบดีกรมสาธารณสุขพระองค์แรก ซึ่งพระองค์ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อให้การแพทย์การสาธารณสุข เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศมาโดยตลอด และได้รับการยกฐานะเป็นกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2485 ก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะเห็นชอบให้เปลี่ยนวันสถาปนาจาก 10 มีนาคม มาเป็นวันที่ 27 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันที่มีการสถาปนากรมสาธารณสุขเป็นครั้งแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2509 เป็นต้นมา โดยในปีนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีอายุครบ 79 ปี

โดยในปีนี้ นอกจากพิธีวางพานพุ่ม พิธีสดับปกรณ์ และการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร แล้ว กระทรวงสาธารณสุขยังใช้โอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด 19 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 เพื่อเร่งรัดการฉีดวัคซีนในผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และขยายการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มแรงงานต่างด้าว ให้บรรลุเป้าหมาย 100 ล้านโดส เพิ่มความครอบคลุมวัคซีนให้ถึง 70% ของประชากร ซึ่งจะช่วยควบคุมการแพร่ระบาด และทำให้สามารถเดินหน้าเปิดประเทศได้อย่างปลอดภัย

****************************** 27 พฤศจิกายน 2564