นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ฉันคือ…ข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 56

นายชยธรรม์  พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ฉันคือ…ข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 56 พร้อมให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ โดยมี นางจตุพร เนียมสุข  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ

นายชยธรรม์  พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญ 3 ประการ ของการฝึกอบรม ฯ ได้แก่ การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ข้ามหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เพื่อช่วยเหลือการทำงานร่วมกัน การได้รับความรู้ในการเป็นข้าราชการเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานราชการ และความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งการเป็นข้าราชการที่ดีประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่ความสำเร็จทั้งต่อตนเองและประเทศชาติ ทั้งนี้ หวังว่าผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคนจะนำความรู้ความสามารถที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและประเทศชาติในอนาคต
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ฉันคือ…ข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 56 มีข้าราชการจากส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม จำนวน 80 คน โดยผ่านเกณฑ์การประเมินผลทั้ง 80 คน ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ และระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบ On-Site ซึ่งเป็นไปตามแนวทางและวัตถุประสงค์ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด เพื่อปลูกฝังปรัชญา การเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานราชการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สร้างสายสัมพันธ์ที่ดี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งทำให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ เกิดกระบวนการเรียนรู้ สามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกันและการทำงานเป็นทีมได้อย่างดี เพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง