ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การคัดสรรศิลปินร่วมสมัยดีเด่น ประจำปี 2562

ด้วยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยขึ้น ภายใต้รางวัลที่ชื่อว่า “ศิลปาธร” ซึ่งมาจากคำว่าศิลปะ+ธร (แปลว่า ผู้คงไว้ซึ่งศิลปะ) โดยในปี งบประมาณ ๒๕๖2 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้กำหนดการคัดสรรศิลปินและมอบรางวัล

“ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน ๗ สาขา ได้แก่ ๑. ทัศนศิลป์ ๒. สถาปัตยกรรม ๓.วรรณศิลป์ ๔. ดนตรี ๕.ศิลปะการออกแบบ ๖.ศิลปะการแสดง และ ๗. ภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงาน อีกทั้งเป็นการจุดประกายให้วงการศิลปะเกิดการตื่นตัว และกระตุ้นให้ศิลปินได้พัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าออกสู่สังคมอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล

เพื่อให้การคัดสรรศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร”ประจำปี พ.ศ. 256๒ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ได้จัดทำรายละเอียดประกอบการเสนอประวัติและผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

  1. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.๑ เพื่อส่งเสริม ยกย่องและเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อวงการศิลปะ

1.๒ เพื่อสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ไว้เป็นทุนในการพัฒนาชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต

1.๓ เพื่อการเผยแพร่และสร้างขวัญกำลังใจให้กับศิลปินร่วมสมัยให้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยที่มีคุณภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

1.๔ ก่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง

หลักเกณฑ์เพื่อคัดสรรศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร”ประจำปี พ.ศ. 2562

  1. คุณสมบัติของศิลปิน

2.๑ เป็นผู้มีเชื้อชาติไทย หรือ มีสัญชาติไทย

2.๒ เป็นผู้มีอายุระหว่าง ๓๐ – 55 ปี และมีชีวิตอยู่ในวันประกาศผลการคัดเลือก

2.๓ มีการสร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชนมาแล้วในระยะเวลาหนึ่งสืบเนื่อง มาจนถึงปัจจุบัน

2.๔ ผลงานสามารถสร้างปรากฏการณ์ใหม่ ๆ ให้กับวงการศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

  1. คุณค่ามาตรฐานผลงานศิลปะของศิลปินผู้ได้รับการคัดเลือก

3.๑ ผลงานสื่อให้เห็นถึงคุณค่าทั้งทางอารมณ์และความคิดในเชิงสร้างสรรค์

3.2 ผลงานแสดงออกถึงแนวคิด  จุดประกายการเรียนรู้ในงานศิลปะร่วมสมัย สาขานั้น ๆ ให้เกิดแก่สังคม

3.3 ผลงานก่อให้เกิดความสะเทือนใจ กระตุ้นให้เกิดจินตนาการ

3.4 มีเทคนิคกลวิธีการสร้างสรรค์เฉพาะตน

  1. การเผยแพร่และยอมรับคุณค่าผลงานของศิลปิน

4.1 ผลงานสร้างสรรค์มีการเผยแพร่ หรือจัดแสดงต่อสาธารณชนมาเป็นระยะเวลาพอสมควร

4.2 กรณีสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานในต่างประเทศ ต้องเสนอในฐานะเป็นศิลปินไทย

4.3 ผลงานสร้างสรรค์เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากสาธารณชน

  1. รางวัล รางวัล “ศิลปาธร” รางวัลละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ
  1. คณะกรรมการ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย แต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้

6.๑ คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นประธาน รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรม เป็นรองประธาน และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน  ๑๕  คน และผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ เป็นเลขานุการ มีหน้าที่ในการพิจารณาปรับปรุงกรอบและแนวทาง ตลอดจนการประสานงานเพื่อให้การดำเนินโครงการในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะ เพื่อเป็นคณะกรรมการคัดสรรและคณะกรรมการตัดสินศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” และให้ความเห็นชอบศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

6.๒ คณะกรรมการคัดสรร จำนวน 3 คน ซึ่งแต่ละคนจะเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติ คนละไม่เกิน 5 คน รวมทั้งหมดไม่เกิน 15 คน แล้วพิจารณาร่วมกันจัดทำบัญชีรายชื่อให้เหลือไม่เกิน ๓ คน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตัดสิน

๖.๓ คณะกรรมการตัดสินในแต่ละสาขา จำนวนสาขาละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะในสาขานั้น ๆ ซึ่งอาจแต่งตั้งจากกลุ่มศิลปิน นักวิชาการศิลปะ นักวิจารณ์ สื่อสารมวลชน หรือ อาจารย์จากสถาบันการศึกษา คณะกรรมการตัดสิน มีหน้าที่ตัดสินศิลปินจากบัญชีรายชื่อ ตามข้อ 6.๒ สาขาละ 1 คน เพื่อนำเสนอ ประวัติ ผลงาน แนวคิดของศิลปินที่ได้รับการตัดสินเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการเพื่อ ขอรับความเห็นชอบ ต่อไป

  1. การสมัคร

บุคคล องค์กรหรือหน่วยงานที่มีความประสงค์เสนอชื่อศิลปินเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ. 2562 กรอกแบบเสนอประวัติและผลงาน ตามแบบฟอร์ม ที่กำหนด และส่งถึง ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3 อาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ ๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียดแนวทางการคัดเลือกศิลปินดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร”ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖2 ผ่านทาง www.ocac.go.th

หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่     โทรศัพท์  0 2209 3745 , 0 2209 3742  โทรสาร 0 2202 9639

ทั้งนี้ การเปิดรับสมัครนับตั้งแต่วันประกาศ และปิดรับสมัครในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

  1. กำหนดเวลาจัดงาน

ตัดสินรางวัลภายในเดือนมีนาคม – เมษายน 2562  จัดพิธีมอบรางวัลภายในเดือนกรกฎาคม 2562

**************************************************************