เกษตรฯ บังคับ 3 กฎกระทรวงใหม่โรงฆ่า เข้มผลิต ขนส่ง และขออนุญาตมุ่งยกระดับมาตรฐาน ดันครัวไทยสู่ครัวโลกอย่างปลอดภัยและยั่งยืนในยุคโควิด

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ตามที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขับเคลื่อนดันสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ให้ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรและอาหารไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้นโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลกอย่างปลอดภัยและยั่งยืนในยุคโควิด” โดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน ดันผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิต ให้เป็นที่ยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นในตลาดโลก นั้น

กรมปศุสัตว์ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ดำเนินการเสนอออกกฎกระทรวงตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 จำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย

1) กฎกระทรวงการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2564

2) กฎกระทรวงการขนส่งสัตว์และเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2564 และ

3) กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2564 โดยล่าสุดได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป มีเนื้อหาสาระสำคัญ ดังนี้

1) กฎกระทรวงการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2564 ถือเป็นหัวใจสำคัญในพัฒนายกระดับมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ของประเทศไทยให้ปรับปรุงสุขลักษณะในการผลิตเนื้อสัตว์ เพื่อให้ได้เนื้อสัตว์ที่สะอาดและปลอดภัยต่อการบริโภคตามหลักการปฏิบัติที่ดี (Good Manufacturing Practices; GMP) มีการฆ่าสัตว์สอดคล้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ไม่ทำให้สัตว์ทรมาน และให้มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่โรงฆ่าทุกแห่งต้องปฏิบัติตาม รวมถึงการจัดให้มีพนักงานตรวจโรคสัตว์เพื่อตรวจโรคสัตว์ก่อนเข้าฆ่า เพื่อป้องกันการระบาดของโรคระบาดจากสัตว์สู่คน (zoonosis) โรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ (foodborne disease) และเพื่อควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้มีสุขลักษณะที่ดี

2) กฎกระทรวงการขนส่งสัตว์และเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2564 เป็นการส่งเสริมให้มีการจัดการในการขนส่งสัตว์ที่เข้าโรงฆ่าสัตว์ให้สอดคล้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ และการขนส่งเนื้อสัตว์ที่ออกจากโรงฆ่าสัตว์ต้องมีการกำกับดูแลสุขอนามัยที่เหมาะสม ซึ่งการออกกฎกระทรวงฉบับนี้ เพื่อมุ่งควบคุมจัดการเกี่ยวกับการขนส่งเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าถือว่าเป็นการแก้ไขช่องว่างของกฎหมายที่ไม่เคยมีหน่วยงานใดกำกับดูแลมาก่อน

3) กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2564 ซึ่งจะมีรายละเอียดหลักเกณฑ์การขออนุญาต และการต่ออายุโรงฆ่าสัตว์ และเพิ่มเติมสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการซื้อขายกิจการโรงฆ่าสัตว์ ที่มีความประสงค์ในการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ เพื่อการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งตามพระราชบัญญัติเดิมไม่ได้มีการกล่าวถึง

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่กรมปศุสัตว์บังคับใช้กฎกระทรวงทั้ง 3 ฉบับนี้ มุ่งเพื่อยกระดับมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ในประเทศไทย ให้ครอบคลุมทั้งกระบวนการการผลิตให้ถูกสุขอนามัย การขนส่งสัตว์ให้สอดคล้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ และการขนส่งเนื้อสัตว์ให้มีการจัดการที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค โดยสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งต่อภาครัฐ ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค รวมถึงช่วยควบคุมกระบวนการผลิตและการขนส่งให้สินค้ามีความปลอดภัยอาหารและถูกสุขอนามัย สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคและประเทศคู่ค้า เพิ่มมูลค่าการส่งออก สร้างรายได้ให้เกษตรกรและประเทศได้ต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ได้อีกด้วย
****************************************************************
ข้อมูล/ข่าว : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

✅ กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๔
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/078/T_0001.PDF

✅ กฎกระทรวงการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๔
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/078/T_0006.PDF

✅ กฎกระทรวงการขนส่งสัตว์และเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๔
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/078/T_0014.PDF