พช.เพชรบูรณ์ เดินหน้าพัฒนาทักษะอาชีพแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยนางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดกล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นในการบริหารกิจการของกลุ่มให้ประสบความสำเร็จ และเพื่อให้กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีเครือข่ายในการประกอบอาชีพ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ จำนวน 25 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน จำนวน 50 คน และเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 53 คน มีประเด็นเนื้อหาประกอบด้วย

1. เทคนิคการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพให้ประสบความสำเร็จ

2. การปรับตัวของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในสถานการณ์ COVID-19

3. การวิเคราะห์การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ

4. การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสู่การเป็นกลุ่มอาชีพที่ยั่งยืน (โดย วิทยากรมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ (Earth Safe Foundation))

ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation (นางสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์) และคณะวิทยากร ร่วมโครงการและร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย และสาธิตการการทำน้ำจุลินทรีย์จาวปลวก หลุมพอเพียง ปลูกต้นโกโก้ พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนากลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสู่การเป็นกลุ่มอาชีพที่ยั่งยืน

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล ที่จัดตั้งขึ้นสําหรับเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่สตรีและองค์กรสตรี เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ นำไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการให้แก่สตรี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว