รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ จ.พะเยา

 

วันที่ (15 กุมภาพันธ์ 2562) นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำริเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2520

กรมชลประทานได้สนองพระราชดำริ โดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ ที่เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2559 มีลักษณะเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดแน่น (RCC DAM) ความกว้างสันเขื่อน 8 เมตร ความยาว 810 เมตร ความสูง 54 เมตร กักเก็บน้ำได้ 90.50 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมกับก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยท่อความยาว 75 กิโลเมตร ขณะนี้มีผลความก้าวหน้าของโครงการฯ ไปบ้างแล้ว แม้จะไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ แต่ทางผู้รับจ้างมั่นใจว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนในปี 2564 ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในลุ่มน้ำปี้ และตัดยอดน้ำในลุ่มน้ำยมได้สูงสุดประมาณ 96 ล้านลูกบาศก์เมตร อีกทั้งยังสามารถส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานได้มากกว่า 28,000 ไร่ และเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ของ 3 ตำบล ในเขตอำเภอเชียงม่วน ได้แก่ ตำบลเชียงม่วน ตำบลบ้านมาง และตำบลสระ รวมทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ท้ายน้ำบริเวณอำเภอเชียงม่วนได้ส่วนหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมชลประทานเน้นย้ำว่า โครงการฯ ก่อสร้างนี้จะต้องแล้วเสร็จตามแผนที่ตั้งไว้ เพื่อให้เกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์ได้รับผลประโยชน์จากโครงการฯนี้ให้เร็วที่สุด

**************************************************************