GGC ร่วมกับ GIZ และ 7 พันธมิตรโรงสกัดน้ำมันปาล์มพื้นที่ภาคใต้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนการดำเนินโครงการการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

GGC ร่วมกับ GIZ และ 7 พันธมิตรโรงสกัดน้ำมันปาล์มพื้นที่ภาคใต้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนการดำเนินโครงการการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” หนุนเกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมันให้ได้มาตรฐานสากล

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนการดำเนินโครงการการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” (Sustainable and Climate – friendly Palm Oil Production and Procurement in Thailand) หรือ SCPOPP โดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นให้ประเทศไทย ยกระดับการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากล และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมัน โดยมีนายไพโรจน์ สมุทรธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร GGC เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือกันเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์การดำเนินงานในการส่งเสริมและเชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ 5 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดตรัง จังหวัดพังงาและจังหวัดชุมพร เข้าร่วมโครงการฯ จากเป้าหมายการดำเนินโครงการฯ ที่เน้นส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ได้รับการรับรองการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน RSPO และการดำเนินการฝึกอมรบหลักสูตรพัฒนาเกษตรรายย่อยของประเทศไทย ในการผลิตน้ำมันปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน (Thailand Oil Palm Smallholder Academy : TOPSA) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทางโครงการฯ พัฒนาขึ้นในรูปแบบของกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้รับการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรายย่อยให้มีการปฏิบัติที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม