กรมการขนส่งทางราง ลงสำรวจจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกายภาพจุดตัดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หรือมีอุบัติเหตุเคยเกิดขึ้นแล้วให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2564 กองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ลงพื้นที่สำรวจจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกายภาพของจุดตัดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หรือมีประวัติการเกิดอุบัติเหตุเพื่อให้มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น โดยที่ผ่านมาในช่วง 5 ปีย้อนหลังได้มีการเกิดอุบัติเหตุในบริเวณจุดตัดทางรถไฟ อาทิเช่น จุดตัดกิโลเมตรที่ 362+608 (จุดตัดถนนอำเภอบางกระทุ่ม), 374+950 (จุดถนนแม่เทียบ – บ้านใหม่), 377+974 (จุดตัดถนนบ้านใหม่ – บ้านท่าโรง) และ 383+770 (จุดตัดถนนเข้าวัดพิกุลวราราม) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท และการฝ่าฝืนไม้กั้นรถไฟของผู้ใช้รถใช้ถนน

โดยผลจากการลงพื้นที่ พบว่า จุดตัดดังกล่าวได้มีการแก้ไขโดยการติดตั้งเครื่องกั้นอัตโนมัติ ประเภท ข.1 แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ขร. ได้ดำเนินการสำรวจจุดอื่นๆ อาทิเช่น จุด 382+692 (จุดตัดถนนหลวงหมายเลข 2) จุด 389+845 (จุดตัดถนนพระองค์ดำ) หรือ จุด 390+189 (จุดตัดถนนจ่าการบุญ) เป็นต้น ซึ่งบางจุดยังมีต้นไม้และวัชพืชขึ้นสูง ถนนมีการชำรุด ไม่มีเส้นจราจร หรือมีลักษณะเป็นเนินลาดชัน ทำให้บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ ซึ่งอาจทำให้ไม่เห็นรถไฟที่กำลังเคลื่อนที่ผ่านจุดตัด โดน ขร. จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขต่อไป

ถึงแม้จะมีการติดตั้งเครื่องกั้นเพื่อความปลอดภัยแล้ว จากการลงพื้นที่ยังพบว่าเมื่อมีรถไฟเข้าใกล้จุดตัดและอุปกรณ์เครื่องกั้นทำงาน แต่ยังมีประชาชนบางรายขับขี่ด้วยความประมาท ฝ่าฝืนเครื่องกั้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ ขร. จึงขอความร่วมมือจากประชาชนไม่ขับขี่ยานพาหนะฝ่าฝืนเครื่องกั้น หยุดรอบริเวณจุดตัดจนกว่ารถไฟจะผ่านไปและเครื่องกั้นยกขึ้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกท่าน

“ชีวิตของท่านมีค่า อย่าคิดฝ่าไม้กั้นรถไฟ”

******************************