ประกันสังคม เผยตัวแทนธนาคาร และหน่วยบริการ รับเงินสมทบ

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม ได้ตระหนักถึงภารกิจสำคัญในการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อขอรับบริการให้แก่นายจ้าง ผู้ประกันตน โดยเพิ่มช่องทางการให้บริการรับเงินกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนของนายจ้างและผู้ประกันตนผ่านธนาคารและหน่วยบริการทั่วประเทศที่เป็นตัวแทนของสำนักงานประกันสังคม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการชำระเงินและประหยัดเวลาในการเดินทางมากขึ้น แนะนำให้ ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ไม่มีนายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบด้วยตนเอง สามารถชำระเงินสมทบผ่านหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์หน่วยบริการ ได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) ที่ทำการไปรษณีย์ เซ็นเพย์ รวมถึงบิ๊กซี ที่จะเริ่มให้บริการวันที่ 20 ก.พ.62 เป็นต้นไป เพียงผู้ประกันตนยื่นบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเงินสดเพื่อชำระเงินสมทบที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารและหน่วยบริการดังกล่าว หรือให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งธนาคารจะหักเงินในบัญชีทุกวันที่ 15 ของเดือน

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปถึงส่วนของ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ต้องส่งเงินสมทบด้วยตนเองว่า สามารถชำระเงินสมทบผ่านหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์หน่วยบริการ ได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) เทสโก้ โลตัส เซ็นเพย์ และบิ๊กซี เพียงผู้ประกันตนยื่นบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเงินสด เพื่อชำระเงินสมทบที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารและหน่วยบริการดังกล่าว นอกจากนี้ผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถชำระเงินสมทบผ่านตู้บุญเติมได้ หรือให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งธนาคารจะหักเงินในบัญชีทุกวันที่ 20 ของเดือน และเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 สามารถเลือกชำระเงินผ่านธนาคารและหน่วยบริการได้ทุกช่องทาง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการชำระเงินแต่อย่างใด ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ หรือโทร 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

………………………………………………………

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน