👍🌺🌿 #สพข. 5 #เดินหน้าประชาสัมพันธ์วันดินโลก ปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร”👏🎈🎋

🌾🌹🚘 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายสากล ณฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน (#นางปราณี สีหบัณฑ์) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น ผู้อำนวยการกลุ่มฯ หัวหน้าฝ่ายฯ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 รวมพลัง ร่วมกันประชาสัมพันธ์ การจัดงานวันดินโลก ปี 2564 ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2564 ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้หัวข้อ “พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร”

👉🌿 นอกจากนั้นในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ยังจะมี #การจัดงานวันดินโลกขึ้น ณ สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

✅ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ที่เป็นแหล่งกำเนิดปัจจัย 4 ของมนุษย์ โดยเฉพาะอาหารและยารักษาโรค ให้มีปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพ สามารถยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น 🎁🌳🌻