คณะหัวหน้าส่วนราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.ปทุมธานี เยี่ยมชมการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการท่อส่งก๊า ซธรรมชาติบกเส้นที่ 5 ส่วนที่ 2 พร้อมเสนอแนะการดำเนินงานโครงการให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายเรืองศักดิ์ วงค์วันดี ผู้อำนวยการโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 เป็นตัวแทน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ นางพิศมัย เลิศอิทธิบาท ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้แทนพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี เข้าเยี่ยมชมงานก่อสร้างโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 บริเวณจุดก่อสร้างแบบเจาะลอดคลองระพีพัฒน์จุด (HDD#28) เขตต่อเนื่องระหว่างตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมรับฟังแผนงานก่อสร้าง รวมทั้งมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ตัวแทนวิศวกรโครงการ นำเสนอข้อมูลโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2 มีจุดเริ่มต้นที่ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พาดผ่านจังหวัดปราจีนบุรี กรุงเทพฯ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสิ้นสุดที่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีผู้รับเหมาหลัก ได้แก่ บริษัท KSS (KazStroyService) โดยเริ่มก่อสร้างในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2565 อีกทั้งกล่าวถึงแผนการก่อสร้างด้วยวิธีการแบบเจาะลอดผ่านคลองระพีพัฒน์ ซึ่งจะมีการเตรียมพื้นที่ตั้งเครื่องเจาะไว้ฝั่ง ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (บ่อส่ง) และเตรียมพื้นที่สำหรับ รับท่อบริเวณฝั่ง ตำบลวังจุฬา อำภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (บ่อรับ) จากนั้นจะดำเนินการเจาะคว้านโพรงดินจนได้ขนาดโพรงตามที่ออกแบบไว้ ก่อนดึงท่อผ่านโพรงเจาะ

ตัวแทนวิศวกร จากฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อม ชี้แจงข้อมูลมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรือรายงาน EIA) เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน เช่น การปิดล้อมเขตพื้นที่ก่อสร้าง การติดตั้งกำแพงกั้นเสียงและตาข่ายป้องกันฝุ่นและแสง(สแลน) การตรวจวัดฝุ่นละอองสะสมในบรรยากาศขณะมีกิจกรรมก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง การตรวจวัดความสั่นสะเทือน การตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองระพีพัฒน์ รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิพนักงาน การสุ่มตรวจด้วย ATK (Antigen Test Kit) เป็นต้น

พนักงานมวลชนสัมพันธ์ ตัวแทน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ชี้แจงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฯ และการรับเรื่องร้องเรียนโครงการฯ ตามที่ ปตท. ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ในการให้ข้อมูลแผนงานก่อสร้างต่อหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับจังหวัด ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าอาวาส รวมถึงการเข้าพบประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างวางท่อฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและรับเรื่องร้องเรียนกรณีได้รับผลกระทบจากกิจกรรมก่อสร้างของโครงการอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมามีการร้องเรียนได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการเพียงรายเดียว และมีการชี้แจงทำความเข้าใจกันแล้ว ทั้งนี้ ปตท. จะนำเอาข้อมูล และข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ ไปปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานโครงการให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด