ผู้ว่าฯ พิจิตร ประชุมคณะกรรมการฯ พร้อมคณะที่ปรึกษาฯ เตรียมการก่อสร้างถนนรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติ เข้าศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมปฏิบัติการจังหวัดพิจิตร (POC) ศาลากลางจังหวัดพิจิตร นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติ เข้าศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร และคณะที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 1

ซึ่งศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร (ศาลากลางจังหวัดพิจิตร) ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539 และเปิดใช้ปฏิบัติงานเมื่อปีพ.ศ. 2544 โดยมีถนนทางเข้าศูนย์ราชการด้านข้างมีลักษณะอ้อมเข้า ซึ่งเป็นถนนที่ไม่ได้ตัดตรงมุ่งหน้าเข้าสู่ราชการโดยตรงทำให้ทัศนียภาพบริเวณด้านหน้าศาลากลางไม่สวยงาม และไม่สง่างาม

ในการนี้ นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร คนที่ 58 จึงได้มีแนวคิดในการสร้างถนนทางเข้าออกศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมซุ้มประตู เพื่อความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการให้มีความสง่างาม เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และมีอัตลักษณ์พิเศษ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยถนนเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113 ตัดตรงเข้าด้านหน้า ศาลากลางจังหวัด จรดกับวงเวียน พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะช่วยให้การเดินทางไปมาติดต่อราชการสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยตลอดแนวถนนทั้งสองฝั่งจะปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 จำนวน 69 ต้น เมื่อรวมกับต้นรวงผึ้ง พระราชทานที่ปลูกเมื่อปี พ.ศ. 2562 จำนวน 1 ต้น จะครบจำนวน 70 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา ในปี พ.ศ. 2565