สธ.บูรณาการภาคีเครือข่าย ยกระดับบังคับใช้กฏหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์และบริหารจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยกระดับบังคับใช้กฎหมาย พร้อมจัดทำแผนยุทธศาสตร์คุ้มครองผู้บริโภค เน้นย้ำเฝ้าระวัง ป้องกัน ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านโฆษณาและการให้บริการสุขภาพอย่างจริงจัง

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์และบริหารจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมประชุม

ดร.สาธิต ให้สัมภาษณ์ว่า ในปัจจุบันมีผู้บริโภคได้รับผลกระทบและความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ ทั้งในด้านการรักษาพยาบาล เสริมความงาม หรือบางกรณีมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (อุ้มบุญ) กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะเป็นที่พึ่งของประชาชนในด้านสุขภาพ จะต้องมีการดำเนินงานอย่างเข้มแข็ง ในการเฝ้าระวัง ปราบปรามสถานพยาบาล และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผิดกฎหมาย เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย และเกิดความเป็นธรรมเพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายด้านการโฆษณาและการให้บริการสุขภาพ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเป็นระบบ สามารถขจัดปัญหาการกระทำผิดได้ทั้งขบวนการไม่ว่าจะเป็นผู้กระทำผิดชาวไทย หรือชาวต่างชาติ กระทรวงสาธารณสุข จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์และบริหารจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพขึ้น โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)แพทยสภา กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

“คกก.ที่จัดตั้งขึ้นจะบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ใช้เวลาให้น้อยที่สุดดำเนินการปราบปรามสถานพยาบาลและผู้กระทำความผิดอย่างจริงจัง เป้าหมายสำคัญเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการและการรักษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย” ดร.สาธิตกล่าว

สำหรับแผนดำเนินงานการพัฒนายุทธศาสตร์และบริหารจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การเฝ้าระวัง/ป้องกัน, การปราบปราม, การสร้างเครือข่าย, การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ในส่วนแผนปฏิบัติการในการปราบปรามการกระทำความผิด ลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงรุกสำหรับสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ 2 ครั้ง/เดือน, สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 1 ครั้ง/เดือน และเฝ้าระวังการโฆษณาทางโซเซียลมีเดียทุกวัน

****************************** 25 พฤศจิกายน 2564