พม. โดย สค.จัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวภายใต้แนวคิด “ครอบครัววิถีใหม่รับมืออย่างไรกับความรุนแรงในครอบครัว”และพิธีมอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 25 พ.ย. 64 เวลา 10.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ เพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว จำนวน 5 รางวัล และให้เกียรติเป็นวิทยากร พม. ทอล์ก ในงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด “ครอบครัววิถีใหม่รับมืออย่างไรกับความรุนแรงในครอบครัว” โดยมี
นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

นายจุติ กล่าวว่า ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว เป็นปัญหาสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและการสร้างความมั่นคงของครอบครัว ทั้งยังพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี นับเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน นับจากที่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล สำหรับประเทศไทย รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 เห็นชอบให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีตลอดทั้งเดือน ซึ่งมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงฯ ต่อเนื่องทุกปี โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เป็นหน่วยงานหลักภาครัฐในการประสานการดำเนินงานดังกล่าวกับภาคีภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างกระแสให้สังคมมีความตระหนักและตื่นตัวต่อปัญหา ร่วมเป็นหนึ่งเสียงในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับในปี 2564 นี้ พม. โดย สค. ได้จัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “ครอบครัววิถีใหม่รับมืออย่างไรกับความรุนแรงในครอบครัว” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มาร่วม TED talk พูดคุย ถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ฟัง ได้แก่

1) ศาตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

2) รศ. นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

3) นางสาวจอมเทียน จันสมรัก ผู้ประสานงานโครงการ MyAdvisor

4) พล.ต.ต. กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

5) นางสาวปนัดดา วงษ์ผู้ดี ผู้ได้รับรางวัลบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ไม่นิ่งเฉยต่อความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2561 และผู้ได้รับรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม ประจำปี 2564

6) นายหลุยส์ เฮสดาร์ซัน ศิลปิน