ผู้ว่าการรถไฟฯ ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมทางรถไฟ บริเวณวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร ช่วงระหว่างสถานีกรุงเทพ – ที่หยุดรถยมราช เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารการรถไฟฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมทางรถไฟ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างการรถไฟฯ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนในพื้นที่บริเวณริมทางรถไฟบริเวณวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร ช่วงระหว่างสถานีกรุงเทพ – ที่หยุดรถยมราช เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย เพื่อป้องกันการบุกรุกเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม โดยจะมีการพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมทัศนียภาพให้สะอาด สวยงาม พร้อมมีการจัดระเบียบพื้นที่ จัดเก็บขยะมูลฝอย ติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย

หลังจากนี้ การรถไฟฯ ยังเตรียมดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณโดยรอบโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟฯ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม รวมถึงป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกเข้ามาใช้ประโยชน์ ตลอดจนเป็นการสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าว และประชาชนที่ใช้เส้นทางในการเดินทางสัญจร รวมถึง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มมากขึ้นด้วย