ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2564 – 2573

พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร เปิดรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) ต่อร่างแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2564 – 2573 ก่อนนำไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) จัดทำแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2564 – 2573 ตามวิสัยทัศน์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2573 “กรุงเทพมหานครมุ่งสู่เมืองสีเขียวที่น่าอยู่ พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” และวิสัยทัศน์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2593 “กรุงเทพมหานครเมืองน่าอยู่ มุ่งพยายามในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ มีนวัตกรรมที่ยั่งยืน พร้อมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทุกมิติ” โดยแผนแม่บทฯ ถูกจัดทำขึ้นให้มีความสอดคล้องตามความตกลงปารีสและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยทั้งในแง่ของเป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เพื่อให้แผนแม่บทฯ ถูกผลักดันและมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนบรรลุเป้าหมายในที่สุด กรุงเทพมหานครมีเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 19 ภายในปี พ.ศ. 2573 เมื่อเทียบกับการดำเนินการปกติที่ไม่ดำเนินการใดๆ (Business as Usual: BAU) ซึ่งครอบคลุม 4 ภาคส่วนหลักของกรุงเทพมหานคร คือ

1. ด้านการขนส่งที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก

3. ด้านการจัดการขยะและการบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

4. การวางผังเมืองสีเขียว นอกจากนี้ภายใต้แผนแม่บทฯ ได้ทำการประเมินความเปราะบางและความเสี่ยงของกรุงเทพมหานครด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเตรียมความพร้อมและแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจจะเกิดขึ้นกับกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ นั้น จะนับรวมทั้งกิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้หน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครโดยตรง และกิจกรรมที่สนับสนุนจากความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและภาคเอกชน ดังนั้นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ชาวกรุงเทพมหานครต้องร่วมมือกันในวันนี้ เพื่อบรรลุเป้าหมายการก้าวเป็นมหานครสีเขียวที่น่าอยู่ พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมุ่งพยายามในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของกรุงเทพมหานครต่อไป

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างจัดทำร่างแผนแม่บทฯ และได้เปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อนำความคิดเห็นดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาแผนแม่บทดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์และตอบโจทย์ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพมหานครอย่างแท้จริง

กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทฯ ตาม Link https://forms.office.com/pages/responsepage.aspxid=DNXa8lk_bEmHaFMAvTKkIt7vlKfN2Y9MvPhoP1g5pDhUQThFTVA2UThVUUNGUkRFUlAyU1c1Q0RZMS4u

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 26 ธ.ค. 64 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครที่น่าอยู่และ ก้าวสู่เมืองคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ต่อไป
—————-