กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จับมือ ธ.ก.ส. และภาคเอกชน ร่วมมือในการส่งเสริมการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง ลดปัญหาโคนมล้นตลาด และสร้างรายได้เพิ่มในการผลิตโคต้นน้ำให้กับสหกรณ์โคนม กลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเขาใจ (MOU) โครงการสร้างโคเนื้อคุณภาพสูงจากฝูงโคนม ระหว่างกรมปศุสัตว์ บริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จำกัด, บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งการลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินโครงการสร้างโคเนื้อคุณภาพสูงจากโคนมในการส่งเสริมการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง โดยขยายการผลิตจากฝูงโคนมที่ให้ปริมาณผลผลิตต่ำ โคนมสาวท้องที่ 1 หรือ 2 มาเป็นฐานในการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง โดยการผสมเทียมโคนมเหล่านี้ด้วยน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์โคเนื้อที่เป็นที่ต้องการของตลาด เช่น พันธุ์วากิว แองกัส บีฟมาสเตอร์ ชาร์โลเลส์ เป็นต้น เพื่อเพิ่มจำนวนโคขุนคุณภาพสูงตามที่ตลาดต้องการ และลดปัญหาโคนมล้นตลาด สร้างรายได้เพิ่มในการผลิตโคต้นน้ำให้กับสหกรณ์โคนม กลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนสามารถเลี้ยงควบคู่ระหว่างโคนมและโคเนื้อ โดยตลอดการดำเนินการโครงการฯ เกษตรกรจะได้รับความรู้ คำแนะนำด้านการลงทุน และการจัดทำแผนธุรกิจให้เป็นไปตามที่กำหนด รวมทั้งสนับสนุนด้านการตลาดตลอดห่วงโซ่

ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีบทบาทในการส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเพิ่มมากขึ้น จากโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ โครงการโคเนื้อต้นแบบธนาคารโค-กระบือ และโครงการไทยนิยมยั่งยืน เป็นต้น ซึ่งความต้องการของตลาดเนื้อโคคุณภาพสูงมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น และความต้องการของตลาดสูงขึ้น กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์จึงได้จัดทำโครงการสร้างโคเนื้อคุณภาพสูงจากฝูงโคนมเพื่อเพิ่มปริมาณโคเนื้อที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดให้เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศได้ อีกทั้งยังเป็นการขยายการผลิตฐานโคเนื้อคุณภาพ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจากการจำหน่ายลูกโคเนื้อ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมของฟาร์มโคนม

ด้าน นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า จากข้อมูลสถิติโคเนื้อของประเทศไทยที่ผ่านมาในปี 2564 ซึ่งเป็นข้อมูลที่กรมปศุสัตว์สำรวจนั้น มีจำนวนโคเนื้อกว่า 7.6 ล้านตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ประมาณ 1.1 ล้านราย คิดเป็นเนื้อโคจำนวนกว่า 2 แสนตัน ผลผลิตเนื้อโคที่ได้ส่วนใหญ่จะบริโภคภายในประเทศ และมีการนำเข้าเนื้อโคจากประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ ปัจจุบันการบริโภคเนื้อโคของไทยเฉลี่ย 2.89 กิโลกรัม/คน/ปี ซึ่งมีปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับการบริโภคเนื้อโปรตีนจากสัตว์ชนิดอื่นและยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยที่จะผลิตโคเนื้อคุณภาพดีเพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภคและเพื่อการส่งออก ยังเป็นลดการนำเข้าเนื้อโคจากต่างประเทศอีกด้วย