กรมเจ้าท่า บูรณาการ ศรชล. ร่วมรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

จากนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและ ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้กรมเจ้าท่า บูรณาการความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยทางน้ำและทางทะเล

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม โดยนายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย เข้าร่วมอบรมปฐมนิเทศกำลังพลศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรม ดุสิตธานี และ โรงแรม แกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2564 โดยมี พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นประธานเปิดการอบรมฯ

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริม พัฒนา กำกับดูแล ความปลอดภัยทางน้ำให้เกิดเป็นรูปธรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างและเพิ่มศักยภาพให้กับระบบการขนส่งทางน้ำเพื่อยกระดับให้มีความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ให้สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจของประเทศไทยและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561- 2580 โดยการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ กรมเจ้าท่า (ศปก.จท.) ในการบริหารจัดการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ดูแลตรวจตรายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางทะเล พร้อมระบบการสื่อสารประสานให้ความช่วยเหลือ กรณีเกิดอุบัติเหตุทางน้ำในประเทศไทย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเรือไทยในต่างประเทศ นับเป็นการบูรณาการร่วมกันภายใต้ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ที่มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างสูงสุด

ในส่วนของการอบรมปฐมนิเทศ เน้นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติงานใน ศรชล. ให้กับกำลังพล ศรชล. ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผ่านการบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากส่วนอำนวยการและส่วนปฏิบัติการ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับต่างๆของ ศรชล. รองรับแผนปฏิบัติราชการของ ศรชล. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมปฐมนิเทศจากหน่วยต่างๆ ทั้งในส่วนของกองทัพเรือและหน่วยงานหลักของ ศรชล. ประกอบด้วย กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองบังคับการตำรวจน้ำและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รวมทั้งผู้แทน หน่วยงานต่างๆ ใน ศรชล. ศรชล.ภาค ศรชล.จังหวัด และศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ (ศคท.หรือ PSCC) จำนวน 195 นาย