ผู้ว่าฯพิจิตร ประกาศสงครามกับความยากจน!! ผนึกกำลังทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิจิตร

วันที่ ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประกาศวาระจังหวัดพิจิตร เรื่อง การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนฯ ระดับอำเภอ และเลขานุการร่วมศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ ระดับจังหวัด จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ พัฒนาการจังหวัดพิจิตร ท้องถิ่นจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด และจ่าจังหวัด ร่วมลงนามในประกาศวาระจังหวัดพิจิตร ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ใช้ค้อนทุบ “ลูกโป่งความยากจน” เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงความมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายหลัก คือ “คนจนและผู้ด้อยโอกาสทุกคนต้องได้รับการช่วยเหลือและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน” โดยใช้ฐานข้อมูลจากระบบ TPMAP ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือภาคีทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิจิตร บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์(Evidence Based) ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

ประเทศไทยได้กำหนดยุทธศาสตร์ได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเพื่อใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของประเทศในทุกมิติ โดยมุ่งเน้นการบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาเเล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างเป็นรูปธรรม โดยรัฐบาลให้ความสำคัญในการจขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ทุกจังหวัดดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับจังหวัด(ศจพ.จ.) และระดับอำเภอ(ศจพ.อ.) โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย และมีทีมปฏิบัติการฯ ทีมพี่เลี้ยง เป็นกำลังในการปฏิบัติการในระดับพื้นที่