กรมปศุสัตว์ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา ” ความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมสัตว์ปีก ปลอดภัย มั่นใจต่อผู้บริโภคช่วงโควิด”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลก สาขาประเทศไทย และเสวนาทางวิชาการภายใต้แนวคิดการประชุมเรื่อง “Covid effect to poultry industry” รวมทั้งท่านรองอธิบดียังเป็นเป็นวิทยากรร่วมเสวนาในหัวข้อ “ความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมสัตว์ปีก ปลอดภัย มั่นใจต่อผู้บริโภคช่วงโควิด” ในรูปแบบ virtual meeting โดยมี น.สพ. ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ นายกสมาคมฯ กล่าวเปิดงาน

ทั้งนี้ในงานประชุมฯ นอกจากการเสวนาฯ แล้ว ยังมีการบรรยายเรื่องอาหารคนและการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโควิดอีกด้วย เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย (เนื้อไก่และไข่ไก่) ความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของไทยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) รวมทั้งเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสัตว์ปีก

กรมปศุสัตว์ ได้ส่งเสริม ดูแล และควบคุมการผลิตสินค้าปศุสัตว์ตั้งแต่คุณภาพวัตถุดิบพืชอาหารสัตว์ ตลอดจนคุณภาพของอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ปีกในฟาร์มมาตรฐาน GAP การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ปีกในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคสัตว์ปีกในต่างประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน การกำกับ ดูแลการผลิตเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากโรงงานผลิตสินค้าปศุสัตว์มาตรฐานระบบ GMP และ HACCP เพื่อผลิตสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และดูแลสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ว่าจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะ ด้วยการให้การรับรองตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK”

นอกจากนั้น กรมปศุสัตว์ยังออกแนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับสถานประกอบการโรงงานผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อการส่งออก รวมทั้งยังมีการติดตามและเฝ้าระวังการปนเปื้อนของเชื้อโควิด-19 ด้วยการสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 จนถึงปัจจุบัน เป็นจำนวน 4,477 ตัวอย่าง ซึงผลการตรวจสอบยังไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อโควิด-19 ในสินค้าปศุสัตว์ จึงขอให้ผู้บริโภคมั่นใจในสินค้าปศุสัตว์