จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 “พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย”

วันที่  25 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.00 น. ที่ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ(นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด/รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด เป็นประธานวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมี ดร.กัลยา มาลัย ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา นางสำเนา พงษ์อารีย์ รักษาการศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี จากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีในครั้งนี้

วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติ และบรรดาลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือ ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า คือ เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยบรรดาลูกเสือทุกหน่วยเล่า ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพร้อมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการมาร่วมวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี ณ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ กับทั้งเชิญชวนลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ ประกอบพิธีถวายราชสดุดี และร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกันทั่วราชอาณาจักร ซึ่งเป็นประเพณีของลูกเสือที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อถวายเป็นราชสักการะพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติ เป็นวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ ที่จะฝึกอบรมให้ประชาชนมีจิตใจที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม มีความพร้อมทั้งสติปัญญา ความร่วมมือรับผิดชอบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พร้อมจะรับภารกิจพัฒนาชาติให้เจริญรุ่งเรือง จึงได้พระราชทานมรดกชิ้นเอกคือการลูกเสือไทย อีกทั้งยังประกอบพระราชกรณียกิจมากมายตลอดรัชสมัยของพระองค์ อาทิ การปลุกใจพลเมืองให้รักชาติ โดยจัดตั้งกองเสือป่า เพื่อฝึกพลเรือนไว้ป้องกันชาติบ้านเมือง โดยคณะลูกเสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี รวมทั้งปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่สุดมิได้