“ยุติธรรม” เปิดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เสริมสร้างจิตสำนึกการรับรู้ด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมให้กับเยาวชน

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์โดยจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ภายใต้โครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชน ด้านกระบวนการยุติธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอันเป็นการให้กลุ่มเด็กและเยาวชนมีความตื่นตัวและส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม เพื่อเป็นแนวทางป้องกันอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายอำพล​ อังคภากรณ์กุล​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รวมทั้งคณะอาจารย์ นักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรี จำนวน ๔๐๐ คน เข้าร่วมฯ

พลอากาศเอก ประจินฯ กล่าวตอนหนึ่งว่า สิ่งที่กระทรวงยุติธรรมต้องการเข้ามาเสริม และช่วยดูแล ให้น้อง ๆ ทุกคน รวมไปถึงผู้ปกครองคือการมีภูมิคุ้มกันจากภัยต่าง ๆ เช่น ภัยสังคม และภัยยาเสพติด ที่จะเข้ามาจากหลากหลายช่องทาง ทั้งที่เข้ามาโดยตรงและผ่านสื่อออนไลน์ ตลอดจนการสร้างความตระหนักในการสร้างภูมิคุ้มกันให้เป็นคนดี มีความรู้ คู่คุณธรรมิ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยผลักดันให้ทุกคนเป็นคนดีของสังคม ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความรู้เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป