กระทรวงคมนาคม โดยศูนย์ Command Center ภัยพิบัติกระทรวงคมนาคม สรุปรายงานอุทกภัยในเส้นทางคมนาคม ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 รายละเอียดดังนี้

1. มีโครงข่ายคมนาคมได้รับผลกระทบ รวม 8 เส้นทาง จำนวน 8 แห่ง สามารถสัญจรผ่านได้ 8 แห่ง สามารถสัญจรผ่านได้ทุกเส้นทาง

2. ถนนทางหลวง ได้รับผลกระทบ รวม 1 เส้นทาง จำนวน 1 แห่ง สามารถสัญจรผ่านได้ทุกเส้นทาง

3. ถนนทางหลวงชนบท ได้รับผลกระทบ รวม 7 เส้นทาง จำนวน 7 แห่ง สามารถสัญจรผ่านได้ทุกเส้นทาง

4. มีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ทั้งหมด 5 จังหวัด ได้แก่

1) จังหวัดสุพรรณบุรี

2) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3) จังหวัดเพชรบุรี

4) ร้อยเอ็ด

5) จังหวัดนครปฐม

5. การรถไฟแห่งประเทศไทย และบริษัท ขนส่ง จำกัด สามารถเดินรถได้ตามปกติ

6. กรมเจ้าท่า เฝ้าระวังสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิด

7. กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทนำเครื่องจักรเข้าซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหาย ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการสัญจรในพื้นที่เกิดประสบเหตุอุทกภัย ในส่วนของท่าเรือและท่าอากาศยาน ยังไม่มีรายงานการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

ทั้งนี้ สามารถสอบถามเส้นทาง ข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุอุทกภัย ได้ที่

– ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม โทร. 1356

– สายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586

– สายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146

– สายด่วนบริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 1490 เรียก บขส.

– สายด่วนการรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690

– สายด่วนกรมเจ้าท่า โทร. 1199