ก.แรงงาน หารือแนวทางการดำเนินการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ฤดูกาลปี ๒๐๑๙ ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น ๑๐ กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้ และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้เดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมหารือ และรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการกำหนดแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าของคนงานไทย เป็นที่ทราบกันดีว่า การเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในสาธารณรัฐฟินแลนด์ คนงานไทยจะเดินทางเข้าไปทำงานตามฤดูกาล โดยการแจ้งการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศด้วยตนเอง ซึ่งตามกฎหมายของไทยจะมีพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ให้ความคุ้มครองคนงานไทย เนื่องจากการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าของคนงานไทยเป็นการเดินทางไปทำงาน ซึ่งได้รับค่าตอบแทนจากการเก็บผลไม้ป่าเพื่อการยังชีพ กระทรวงแรงงานจึงเห็นว่า คนงานไทยทุกคนที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศควรได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศปลายทางตลอดระยะเวลาที่ทำงานในประเทศนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับทราบว่า ทางการฟินแลนด์เล็งเห็นความสำคัญของคนงานไทยที่เข้าไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ จึงเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกฎหมายเกี่ยวกับการนำคนต่างชาติไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ ซึ่งกระทรวงแรงงานของไทยได้เสนอให้ทางการฟินแลนด์พิจารณารูปแบบการดำเนินการลักษณะเดียวกับการรับคนงานไทยเข้าเก็บผลไม้ป่าในประเทศสวีเดน ซึ่งให้ความคุ้มครองคนต่างชาติที่ไปเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนตามสัญญาจ้างงาน อีกทั้งมีการประกันรายได้ขั้นต่ำรายเดือนให้กับคนงานไทย

สำหรับบริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่า ผมขอฝากให้ท่านช่วยดูแลคนงานไทย รวมถึงจัดสวัสดิการเรื่องอาหาร ที่พัก ความปลอดภัย และความเป็นอยู่อย่างเหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานสากล และปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) ที่ทุกท่านได้ร่วมลงนามกับกระทรวงเศรษฐกิจและการจ้างงาน และกระทรวงต่างประเทศฟินแลนด์ รวมถึงผู้ประสานงานไทยต้องให้ความรู้คนงานไทยเกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น ข้อห้ามต่างๆ และจัดให้คนงานเก่าที่มีความชำนาญเป็นพี่เลี้ยงสอนงานให้คนงานใหม่ จัดหัวหน้าทีมที่ดี ชี้แนะและอบรมให้คนงานไทยมีความพร้อมในการทำงาน รวมถึงข้อให้ช่วยดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นให้กับคนงานไทยอีกด้วย

สุดท้ายนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลที่ได้รับจากการประชุมหารือในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย คนงานไทยได้รับความคุ้มครอง สามารถเดินทางไปทำงานในต่างประเทศไทยได้อย่างมีศักดิ์ศรีตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน บริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่าก็มีคนงานไทยที่มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มกำลังความสามารถ ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของทั้งฟินแลนด์และไทย

————————————