กรม สบส.หนุนสปาไทยโกอินเตอร์ ชวนผู้ดำเนินการสปาเป็นเครือข่ายสร้างภาพลักษณ์สปาสีขาว

กรม สบส.ชวนผู้ดำเนินการสปาทั่วประเทศเป็นเครือข่ายสร้างภาพลักษณ์สปาสีขาว ขจัดสปาแอบแฝง เผยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมาแรง เป็นโอกาสทองของสปาไทยพัฒนาก้าวไกลสู่ผู้นำธุรกิจสปาโลก

นายแพทย์ณัฐวุฒิ  ประเสริฐสิริพงศ์  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่านับตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ได้มีการทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถสำหรับผู้สนใจประกอบอาชีพเป็นผู้ดำเนินการสปา จำนวน 2 ครั้งในปี 2560-2561 มีผู้สอบผ่านมากกว่า 1,500 คน ซึ่งผู้ที่สอบผ่านมีสิทธิ์ในการยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสปากับทางกรม สบส.เพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพในกิจการสปาได้ทั่วประเทศ โดยเป็นไปตามที่กฎหมายได้กำหนดให้กิจการสปาต้องมีผู้ดำเนินการสปา ซึ่งจะเป็นคนเดียวกันกับเจ้าของร้านหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสปาจากกรม สบส. และต้องอยู่ประจำร้านตลอดเวลาที่เปิดทำการ เพื่อทำหน้าที่ดูแลภาพรวมทั้งหมดภายในร้าน ตั้งแต่การบริการ พนักงานนวด อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไปจนถึงการดูแลป้องกันไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศ การค้าประเวณี การดื่มสุราหรือเสพยาเสพติด ฯลฯ

ด้านนายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กล่าวเพิ่มเติมว่ากิจการสปาที่เข้าสู่ระบบกับกรม สบส.จะได้รับการส่งเสริมพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การให้ร่วมออกบู๊ธ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การส่งเสริมให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสู่ระดับสากล (Thai Spa Quality Award) การส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก รวมไปถึงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในธุรกิจสปา โดยเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 กรมฯได้มีการจัดอบรมผู้ดำเนินการสปา เพื่อให้รับทราบข้อกฎหมายและหน้าที่ของผู้ดำเนินการสปา

ทั้งนี้ จากกระแสความนิยมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆถือเป็นโอกาสทองของธุรกิจสปาไทยที่จะโกยรายได้เข้าประเทศ โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการทำให้สปาเป็นธุรกิจเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง ปราศจากบริการแอบแฝง  จึงขอความร่วมมือให้ผู้ดำเนินการสปาทั่วประเทศเป็นเครือข่ายในการช่วยกันรักษาภาพลักษณ์ของธุรกิจสปาไทยให้เป็นธุรกิจสีขาว  เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการทั้งในและต่างประเทศ ต่อยอดไปสู่ความเป็นผู้นำด้านธุรกิจสปาของโลกต่อไปในอนาคต

************************************************