SACICT ผลักดันสมาชิกสร้าง Brand อย่างยั่งยืน

14 กุมภาพันธ์ 2562 ในการประชุมร่วมสมาชิก SACICT Craft Network ซึ่ง SACICT จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกันกับสมาชิก โดย SACICT ได้ให้ความสำคัญและชี้ให้เห็นถึงโอกาสทางการตลาด เรื่องการทำ Branding ท่ามกลางการแข่งขันในสภาพปัจจุบัน ที่ผู้บริโภคมีอำนาจในการเลือกและตัดสินใจ

การบรรยายการสร้างแบรนด์อย่างไรให้ยั่งยืน จากคุณทรงพล เนรกัณฐี นักรังสรรค์แบรนด์ และนักการตลาดเชิงกลยุทธ์ ได้ให้ข้อมูลและจุดประกายให้สมาชิกเกิดความตื่นตัวและสนใจที่จำทำการตลาดด้วยการสร้างแบรนด์ที่แตกต่าง

การติดอาวุธทางปัญญาด้วยองค์ความรู้ด้านแบรนด์แบบฉบับจับต้องได้ ด้วยการให้แนวคิดผสมผสานทิศทางการตลาดยุค 3.0 และ 4.0 สร้างแบรนด์ให้มีชีวิต (Living Brand) ทั้งในโลกของความจริงและในโลกออนไลน์  นอกจากการค้นหาตัวตนของแบรนด์ให้ชัดเจนและความแตกต่างของผลิตภัณฑ์แล้ว สิ่งสำคัญคือการเติมลมหายใจให้กับผลิตภัณฑ์ ด้วยการเล่าเรื่องอย่างสร้างสรรค์ เกิดการปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอจนเกิดเป็นความผูกพันระหว่างกัน และอย่ามุ่งหวังการขายสินค้ามากจนเกิดไป แต่พยายามสร้างประสบการณ์ร่วมกับผู้บริโภค เติมเต็มความรู้สึกให้กับลูกค้า จนกลายเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำในใจผู้บริโภค  สมาชิกของ SACICT ได้รับแรงบันดาลใจใหม่ๆที่อยากลุกขึ้นมาสร้างแบรนด์ของตนเองให้เป็นที่จดจำและยอมรับอย่างยั่งยืน

**********************************************************************