สค.โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี เสริมพลังภาคีชาวจังหวัดราชบุรี ขับเคลื่อนชมรมริบบิ้นขาว

วันที่13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดราชบุรี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) มอบหมายศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับจังหวัดราชบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเชิญเครือข่าย ผู้บริหารท้องถิ่น นำโดย รองนายก อบต.วัดแก้ว (นายแสวง โกมาก) อบต.บางป่า อบต.คูบัว ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนคูบัว และบางป่า คณะครูอาจารย์นักศึกษานักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม โรงเรียนวัดพเนินพูล โรงเรียนวัดแก้ว โรงเรียนวัดแคทราย ที่มีการขับเคลื่อนชมรมริบบิ้นขาวอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม ประธานสภาฯ สมาชิก อบต. อพม. บ้านพักเด็กและครอบครัว ฯลฯ รวม 50 คนเข้าประชุมหารือโดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี นางชื่นจิตร คุปต์กาญจนกุล เป็นประธาน และให้แนวทางการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ การนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ (นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา) แนะนำ สค. ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงฯ ซึ่งเป็น Flagship Project สำคัญเร่งด่วนที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยท่านรัฐมนตรี พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โดยหวังเห็นสังคมไทยไร้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ