อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาดสัตว์ โรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน

วันที่ 14  กุมภาพันธ์  2562  เวลา  14.00  น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิกล่าวต้อนรับ และสัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ กล่าวรายงาน ณ หอประชุมโรงเรียนคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้เพื่อให้บริการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ของเกษตรกรผู้ยากไร้อยู่ห่างไกลความเจริญหรือขาดโอกาสให้ได้รับบริการ  เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาดสัตว์ โรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน ช่วยพัฒนาสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง

ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ในด้านสุขภาพสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เพื่อจะได้ดูแลสัตว์เลี้ยงให้ถูกสุขลักษณะต่อไป  ในการนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์หนองขาม และเยี่ยมชมสวนเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา)

**************************************