สพพ. เข้าร่วมการประชุมหารือด้านการทูตเศรษฐกิจเรื่องการปรับตัวของไทยต่อโครงการรถไฟจีน – ลาว

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ได้เข้าร่วมการประชุมหารือด้านการทูตเศรษฐกิจเรื่องการปรับตัวของไทยต่อโครงการรถไฟจีน – ลาว จัดโดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุม ซึ่ง สพพ. ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อริเริ่มพหุภาคีด้านโครงสร้างพื้นฐานและการประกอบธุรกิจ การพัฒนา Missing link การกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐสัมพันธ์ในยุคหลังวิกฤตโควิด-19 ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิรัฐศาสตร์ และความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ เพื่อมุ่งหวังให้เศรษฐกิจไทยเติบโตเป็นเนื้อเดียวกับเศรษฐกิจโลก

โดย ผอ.สพพ. ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน พ.ศ. 2565 – 2570 ของ สพพ. Country Strategy (2022-2027) กลยุทธ์การดำเนินงานร่วมกับ สปป.ลาว ความคืบหน้าการดำเนินโครงการภายใต้ภารกิจของ สพพ. รวมทั้งการเชื่อมโยงโครงการ ของ สพพ. กับโครงการรถไฟจีน – ลาว ภายใต้โครงข่ายการพัฒนาระบบราง ในระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC) ณ โรงแรมแบงค็อกแมริออทเดอะสุรวงศ์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564