ทส. พัฒนาระบบกระจายน้ำทั่วประเทศ สร้างรายได้สู่ครัวเรือน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบกระจายน้ำทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร สร้างรายได้สู่ครัวเรือน

นายโสภณ ทองดี โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรของประชาชน รัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว โดยได้ดำเนินการพัฒนาระบบกระจายน้ำ โดยนำน้ำจากแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำบาดาลมาส่งต่อให้ประชาชน เพื่อสนับสนุนการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ซึ่งจากการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน สามารถสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรได้ จำนวน 10,204 แห่ง ประชาชนได้รับประโยชน์จากน้ำที่จัดส่งให้ จำนวน 377.3571 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 937,042 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 381,124 ไร่

นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ ยังได้ดำเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อใช้เป็นน้ำต้นทุนในการอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร อีกจำนวน 17,541 แห่ง มีน้ำเก็บกักรวม 2,268 ล้านลูกบาศก์เมตร มีการดำเนินการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำ จำนวน 105 โครงการ มีปริมาณความจุกักเก็บน้ำ 16.7974 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ได้รับประโยชน์ 11,198 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ จำนวน 55,991 ครัวเรือน

สำหรับการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 2,366 แห่ง มีปริมาณน้ำ 74.4205 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งนอกจากโรงเรียนได้รับประโยชน์แล้วยังมีชุมชนได้รับประโยชน์ด้วย จำนวน 382,875 ครัวเรือน

ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังคงเดินหน้าสร้างและพัฒนาระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีแหล่งน้ำต้นทุนประจำหมู่บ้าน สามารถเพิ่มผลผลิตให้กับพืชเศรษฐกิจที่ใช้น้ำน้อย ลดการย้ายถิ่นฐาน สร้างรายได้สร้างอาชีพให้ประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืนสืบไป

*********************************************