ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2565

จากนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้กรมเจ้าท่าเตรียมความพร้อมที่จะผลิตบุคลากร ด้านพาณิชยนาวีที่มีคุณภาพในด้านโลจิสติกส์เพื่อให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างยั่งยืน

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาวิชาชีพเฉพาะที่มีหน้าที่ผลิตคนประจำเรือระดับนายประจำเรือให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวี รวมทั้งพัฒนาและฝึกอบรมเพื่อเพิ่มวิทยฐานะของคนประจำเรือทุกระดับชั้นให้ได้มาตรฐานสากลตามอนุสัญญา STCW 2010

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เปิดรับสมัครบุคคลเรียนต่อด้านพาณิชยนาวี รอบโควตา เข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร : วิทยาการเดินเรือ และวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ระยะเวลาเรียน 5 ปี (ทฤษฎี 4 ปี ฝึกภาคทะเล 1 ปี มีรายได้ระหว่างฝึกงาน 8,000 – 18,000 บาท)

เกณฑ์สมัคร : (ชาย/หญิง) กำลังศึกษาชั้น ม. 6 วิทย์-คณิต มีผลการเรียน 5 ภาคเรียน ได้แก่ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 และกลุ่มภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.00 ไม่เข้าระบบ Clearing House

สามารถสมัครออนไลน์ได้ทาง www.mmtc.ac.th ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2564 รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม http://www.mmtc.ac.th/Admission65/MMTC-Admission2565-Quota.pdf เงื่อนไขเป็นตามศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีกำหนด

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา โทร. 0 2756 4971 – 80 ต่อ 0 หรือทาง Facebook : ThaiMMTCFan และ Line Official : @889hqxcl

ทั้งนี้ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการสอบคัดเลือกตามระบบคุณธรรม โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ และความเป็นธรรม วิธีการดำเนินการทุกขั้นตอนจะเป็นรูปคณะกรรมการทั้งสิ้น ผู้สมัครต้องใช้ความรู้ความสามารถของตนเองทั้งนั้น ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เตรียมความพร้อมที่จะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในด้านโลจิสติกส์ให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวีให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างยั่งยืน

—————————————————