พด. จัดพิธีประกาศขับเคลื่อนกิจกรรมลด และคัดแยกขยะมูลฝอย

นางสาวภัทราภรณ์  โสเจยยะ  รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยกำหนดมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ให้ทุกหน่วยงานราชการต้องดำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ  และเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา จึงได้มีการประกาศเจตนารมณ์  “กรมพัฒนาที่ดิน ใสสะอาด ไร้ถุงพลาสติก”  ให้เป็นที่รับรู้กันทั่วไปถึงมาตรการลดและคัดแยกขยะถุงพลาสติกภายในกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในการลดและคัดแยกขยะถุงพลาสติกภายในหน่วยงานภาครัฐ  พร้อมสนับสนุนอบรมให้องค์ความรู้  และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ต่างๆ รวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหาร ในเรื่องมาตรการลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม พร้อมการคัดแยกขยะมูลฝอยภายในกรมฯ

“กรมพัฒนาที่ดิน ได้ให้ความสำคัญในการลดขยะมูลฝอย การงดใช้ถุงพลาสติก โดยจัดกิจกรรม รณรงค์ส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภายในสังกัด  หันมาใช้วัสดุห่ออาหารตามธรรมชาติ  การเตรียมภาชนะมาจากบ้านเพื่อใส่อาหาร  แก้วน้ำที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ การใช้ถุงผ้า การลดการใช้พลาสติกและกล่องโฟม เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมากรมพัฒนาที่ดินได้มีการรณรงค์ในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง” นางสาวภัทราภรณ์ กล่าว

“พิธีประกาศขับเคลื่อนกิจกรรมลด และคัดแยกขยะมูลฝอย” ถูกจัดขึ้นในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ประกอบด้วย การเดินพาเหรดริ้วขบวนชุดแฟนซีที่นำขยะพลาสติกมาประยุกต์ใช้ และกิจกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ถูกวิธี  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการร้านอาหาร  ให้เกิดความร่วมมือกันทุกภาคส่วนในการช่วยลดการใช้พลาสติกและกล่องโฟม  ส่งเสริมให้ใช้ถุงผ้าและวัสดุธรรมชาติต่างๆ เป็นการลดปริมาณขยะถุงพลาสติก ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน  กรมพัฒนาที่ดินจึงได้มีการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะมูลฝอย โดยให้มีการแบ่งแยกประเภทของถังรองรับขยะมูลฝอยตามสีต่างๆ แบ่งเป็น ๔ สี ดังนี้ ๑.ถังสีเขียว ใช้รองรับขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถนำมาทำปุ๋ยหมักได้ เช่น เศษผัก ผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้  ๒.ถังสีเหลือง ใช้รองรับขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลหรือขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก เศษโลหะ  ๓.ถังสีแดง ใช้รองรับขยะที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดไฟนีออน ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องยาฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุสารอันตรายต่างๆ และ ๔.ถังสีฟ้า ใช้รองรับขยะทั่วไป

“เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในกรมพัฒนาที่ดินอย่างเป็นรูปธรรม ทางกรมได้มีการรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะเกิดขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของเศษอาหาร เศษวัชพืช ได้มีการนำมาผลิตเป็นปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ พด.2 เพื่อใช้ในการปรับปรุงบำรุงดิน และเร่งการเติบโตของต้นไม้ภายในกรมพัฒนาที่ดินอีกด้วย” … นางสาวภัทราภรณ์ กล่าวทิ้งท้าย

นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้บุคลากรทุกคนให้ตระหนักถึงความสำคัญและให้ความร่วมมือในการดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงาน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน โดยเลิกใช้ถุงพลาสติกและโฟม ให้ใช้ถุงผ้าแทนในการใส่สิ่งของ ใช้วัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่ายในการใส่อาหาร และใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนการใช้แก้วน้ำพลาสติก เพื่อช่วยลดปัญหาขยะล้นเมือง ช่วยลดมลพิษทางดิน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

*****************************************************