อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 256๔ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ซึ่งจัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ และบริษัท แอโร กรุ๊ป (๑๙๙๒) จำกัด ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การฝึกบังคับอากาศยานไร้คนขับจริง และนำความรู้ที่ได้มาวางแผนในการพัฒนาตนเองและเพิ่มความรู้ด้านทักษะอาชีพต่อไป