ครม.อนุมัติ 1.1 พันล้านบาทสร้างช่างฝีมืออาชีวะพระดาบส

“ตรีนุช” ปลื้มครม.อนุมัติ 1,169 พันล้านบาท ให้ สอศ.สานต่อโครงการ “อาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส” ต่ออีก 10 ปี ตั้งแต่ปีงบฯ 2566 -2575 ชี้ช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำได้จริง รับอายุ 18-35 ปีขึ้นไปฝึกอาชีพระยะสั้น 1 ปี

วันที่ 23 พ.ย. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในส่วนที่เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ครม.ได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดำเนินโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส โดยจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา จำนวน 30 แห่งกระจายทั่วถึงทุกภูมิภาค เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2566 -2575 ใช้งบฯทั้งสิ้น 1,169 ล้านบาทเศษ สำหรับการเลือกผู้เรียนให้พิจารณาผู้ที่ขาดโอกาส ยากไร้ ฐานะยากจนและมีทัศนคติที่ดี จบแล้วให้ทำงานทันที เพื่อให้มีรายได้ในการใช้จ่ายในครอบครัวได้ ไม่ได้กำหนดวุฒิการศึกษา อายุตั้งแต่ 18-35 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ หากนอกเหนือจากช่วงอายุดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารสถานศึกษา

“จากนโยบายของ ครม.โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2557เรื่องการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงภาครัฐ ทาง สอศ.ได้ดำเนินโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส จัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นด้านอาชีพ ระยะเวลา 1 ปี มาแล้วจำนวน 3 รุ่น ในสถานศึกษาสังกัด สอศ. จำนวน 12 แห่ง ตั้งแต่ปีงบฯ 2561 ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาโครงการฯสามารถสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ในพื้นที่ห่างไกล ชายแดน ชายขอบ เขตชนบท และเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่มีฐานะยากจนขาดโอกาสทางการศึกษา หรือว่างงาน เข้ารับการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นด้านอาชีพ ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำได้จริง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 4 และมีสถานศึกษาให้ความสนใจสมัครใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก เนื่องจากในพื้นที่บริการมีเด็ก เยาวชน และประชาชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการจำนวนมาก ดังนั้น ครม.จึงมีมติให้ขยายการดำเนินโครงการนี้ออกไปอีก 10 ปี ” รมว.ศธ. กล่าว

สำหรับวิทยาลัยทั้ง 30 แห่ง มีดังนี้

1. วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จ.ราชบุรี

2. วิทยาลัยการอาชีพเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

3. วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

6.วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง จ.สุโขทัย

7.วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จ.ตาก

8. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร จ.พิจิตร

9. วิทยาลัยการอาชีพอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

10.วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา จ.น่าน

11. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี จ.ปัตตานี

12. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว จ.สระแก้ว

13.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

14.วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม จ.ลำปาง

15.วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จ.ลำพูน

16.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

17 .วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์

18.วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

19. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร จ.ยโสธร

20.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จ.จร้อยเอ็ด

21.วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

22.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี จ.อุดรธานี

23.วิทยาลัยการอาชีพนาแก จ.นครพนม

24.วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

25.วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จ.ลพบุรี

26.วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จ.นนทบุรี

27.วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

28. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จ.ชุมพร

29.วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า จ.พังงา

30.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง จ.ระนอง.