กรมควบคุมโรค เปิดอาคารศูนย์พัทยารักษ์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  เปิดอาคารศูนย์พัทยารักษ์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เดินหน้าดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์  รวมถึงโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีอย่างต่อเนื่อง  เผยผลการดำเนินงานในช่วงปี 2558–2560 มีสถานบริการที่ได้รับการบริการเชิงรุกมากถึง 1,101 แห่ง  เพื่อเป็นต้นแบบงานบริการป้องกันควบคุมโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทย

วันที่ ( 14 กุมภาพันธ์ 2562 )  นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดอาคารศูนย์พัทยารักษ์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และเปิดงานกิจกรรมรณรงค์วันวาเลนไทน์ “sex รอบคอบ ตอบ ok.” โดยมีภาคีเครือข่ายและเยาวชนเข้าร่วมงาน ซึ่งศูนย์พัทยารักษ์เป็นสถานบริการที่รองรับผู้มารับบริการและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จากสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของประเทศไทย ปี 2561 พบว่า โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5 โรคหลัก ได้แก่ โรคซิฟิลิส หนองใน หนองในเทียม กามโรคต่อมและท่อน้ำเหลือง และแผลริมอ่อน มีอัตราป่วย 30.4 ต่อประชากรแสนคน โดยกลุ่มอายุ 15-24 ปี (ช่วงวัยรุ่น) มีอัตราป่วยสูงที่สุด คือ 99.9 ต่อประชากรแสนคน ส่วนสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเขตสุขภาพที่ 6 พบว่า โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5 โรคหลัก มีอัตราป่วย 55.93 ต่อประชากรแสนคน โดยกลุ่มอายุ 15-24 ปี (ช่วงวัยรุ่น) มีอัตราป่วยสูงที่สุดถึง 637.03 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งสูงกว่าสถานการณ์ภาพรวมของประเทศ แสดงถึงประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ไม่ตระหนักถึงอันตรายของโรค และยังไม่เข้าถึงการป้องกัน รวมถึงการตรวจรักษาที่มีประสิทธิผล กรมควบคุมโรค กำหนดนโยบายยุติการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตามยุทธศาสตร์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 มุ่งยุติการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เป็นอันตรายที่สำคัญ คือ โรคซิฟิลิส และโรคหนองใน เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ  โดยมุ่งเน้นให้ยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกลวิธีและการดำเนินงานให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า ศูนย์พัทยารักษ์  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี เป็นสถานบริการสังกัด  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อดูแลผู้รับบริการในกลุ่มพนักงานบริการทั้งหญิงและชาย ประชากรข้ามเพศ แม่บ้าน เยาวชน และประชาชนทั่วไป  ซึ่งเน้นการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ รวมถึงโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี โดยผลการดำเนินงานของศูนย์พัทยารักษ์ พบว่าการทำงานเชิงรุกที่เข้าถึงประชาชน ทำให้มีผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากใน  ปี 2558–2560 ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้รับบริการ 5,500 / 10,747 และ 12,134 ราย ตามลำดับ เมื่อปี 2558 มีสถานบริการได้รับการบริการ  เชิงรุก 1,059 แห่ง ส่วนในปี 2560 จำนวนเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 1,101 แห่ง จนทำให้ปี 2558 ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภท  การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น และปี 2561 ได้รับรางวัลเลิศรัฐ  สาขาการบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง  และศูนย์พัทยารักษ์ยังมีการพัฒนาเพื่อยกระดับบริการ การพัฒนาคุณภาพงานบริการ งานวิจัยสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้ศูนย์พัทยารักษ์เป็นต้นแบบงานบริการป้องกันควบคุมโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเมืองท่องเที่ยวของประเทศต่อไป

ด้านแพทย์หญิงหรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า วันที่ 14 กุมภาพันธ์ และ   ตลอดช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นประจำทุกปี กรมควบคุมโรคได้กำหนดให้มีการรณรงค์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ โดยศูนย์พัทยารักษ์ร่วมกับเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ฯ เพื่อเป็นการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และรวมถึงการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนทั่วไปเป็นประจำทุกปี สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมรณรงค์ ประกอบด้วย เมืองพัทยา สำนักโรคเอดส์ฯ โรงพยาบาลบางละมุง มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (SWING)  มูลนิธิซิสเตอร์ เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ มูลนิธิธารชีวิตสตรีชลบุรี คณะอาจารย์ แกนนำเยาวชนจากโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร และโรงเรียนบางละมุง

****************************************************