พ่อเมืองลำปางรับมอบผ้าห่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ ห่วงใยภัยหนาวผู้ด้อยโอกาส ประจำปี2564

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางประธานในพิธีพร้อมด้วยนายกเกล่ากาชาด,คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ประธานฝ่ายบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นายอำเภอเสริมงาม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง ,ผู้อำนวยการโรงเรียนสันโป่งวิทยา และกิ่งกาชาดอำเภอเสริมงาม ณ โรงเรียนสันโป่งวิทยา ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ร่วมโครงการ “ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 22 ประจำปี 2564 โดยแจกผ้าห่มกันหนาว จำนวน 13,000 ผืน ให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดลำปาง จากทึ่สถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดลำปาง เกิดเนื่อโลงจากร่องความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 20– 21 องศาเซลเซียส ซึ่งในช่วงฤดูหนาวในปีนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศว่า จะมีอากาศหนาวเย็นกว่าปีที่ผ่านมา และจะเย็นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมกราคม 2565 สำหรับข้อมูลผลการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎรในพื้นที่ จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2564 พบว่ามีราษฎรในพื้นที่ประสบความเดือดร้อน จำนวน 145,401 คน แยกเป็น

1) ผู้สูงอายุ 96,341 คน

2) เด็กไร้ผู้อุปการะ 1,386 คน

3) คนพิการ ทุพลภาพ 20,462 คน

4) ผู้มีรายได้น้อย 13,282 คน

5) ผู้ประสบ ความเดือดร้อน 13,930 คน

โดยมีความต้องการเครื่องกันหนาว รวมทั้งสิ้นจำนวน 146,770 ชิ้นในปีนี้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้จังหวัดลำปาง จำนวน 13,000 ผืน ทั้งนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้มอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา พร้อมอุปกรณ์กีฬาและเครื่องอุปโภค บริโภคในส่วนจังหวัดลำปางได้จัดทำแผนการแจกจ่ายผ้าห่มให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวทั้ง 13 อำเภอ “ไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาวได้จัดกิจกรรม” มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นโครงการฯ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และสร้างขวัญกำลังใจ ให้เกิดขึ้นแก่เพื่อบรรเทาความหนาวพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปางในครั้งนี้อีกด้วย