อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 และคณะ ประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนักวิชาการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เพื่อติดตามงานตามแผนปี 2562 และพิจารณารูปแบบการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรอบศูนย์ฯ 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนากอก บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุก บ้านสบมาง บ้านห้วยลอย และบ้านห้วยล้อม ในรูปแบบวนเกษตร ไม้ป่าธรรมชาติ ไม้ใช้สอย ไม้เศรษฐกิจ สร้างป่าสร้างรายได้ การเกษตรแบบผสมผสาน ภายใต้การอนุรักษ์ดินและน้า

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่ดูแลแนะนำเกษตรกรอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้การใช้ที่ดินในพื้นที่สูง รวมทั้งร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ อย่างสมดุล

จากนั้น ได้เดินทางไปบ้านห้วยลู่ ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน เยี่ยมและติดตามโครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้ห้วยลู่ตามพระราชดำริ โดยมี นายเทพณรงค์ ยะสุข หัวหน้าโครงการฯ บรรยายสรุปและนำคณะดูพื้นที่ทำกินและวิถีการใช้ชีวิตของราษฎรชนเผ่ามละบริ และการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งถิ่นฐานของราษฎรชนเผ่ามละบริ ที่จะย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่ การพัฒนาเน้นให้อยู่ร่วมกับป่า รักษาป่าและผลิตอาหารเลี้ยงครอบครัว จัดการเรียนการสอนโดยศูนย์การเรียนรู้ แม่ฟ้าหลวง

**************************************************