สธ.-ศธ. จัด “สบช.สัญจร” เพิ่มโอกาสทางการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพแก่นักเรียนมัธยมในเขตสุขภาพที่ 6

กระทรวงสาธารณสุข โดย สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับ 61 โรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา ในเขตสุขภาพที่ 6 ลงนามความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาสุขภาพของผู้เรียนทุกช่วงวัย ผ่านโครงการ “สบช.สัญจร” ปี 2565 ส่งมอบโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แก่นักเรียนในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ที่ โรงเรียนวัดป่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานและร่วมลงนามความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาสุขภาพของผู้เรียนทุกช่วงวัย ผ่านโครงการ “สบช.สัญจร” ปี 2565 ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข โดยศ.พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก และโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาในเขตสุขภาพที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 61 แห่ง ร่วมลงนาม

ดร.สาธิต กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำโครงการ “สบช.สัญจร” ขึ้นเพื่อให้นักเรียนในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดารได้มีโอกาสเข้าศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อเป็นกำลังคนด้านสาธารณสุขรองรับการดูแลสุขภาพประชาชนในอนาคต รวมถึงเป็นการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้เกิดขึ้นในสังคม ที่ผ่านมาได้ร่วมมือกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการมัธยมศึกษา ในเขตสุขภาพที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 9 ไปแล้ว และครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกับโรงเรียนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด จำนวน 61 โรงเรียน

สำหรับในปีการศึกษา 2565 สถาบันพระบรมราชชนก ได้จัดสรรที่นั่งเข้าศึกษาให้กับนักเรียนในคณะพยาบาลศาสตร์ 4 คน และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 1 คนต่อโรงเรียน มีเป้าหมายครอบคลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ 900 โรงเรียน รับนักศึกษาทั้งสิ้น 7,000 คน

****************************** 22 พฤศจิกายน 2564