SACICT ผสานพลังสมาชิกภาคอีสาน

14 กุมภาพันธ์ 2562ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายสมาชิก SACICT Craft Network และ Value Chain ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับสมาชิกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นโอกาสในการสร้างเสริมองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพแก่สมาชิก โดยมีนางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดงาน

SACICT มุ่งเน้นในการส่งเสริมให้สมาชิกเกิดการสืบสานและอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมไทยจากภูมิปัญญา พร้อมกับพัฒนาต่อยอดให้สามารถแข่งขันได้ รองรับความต้องการของตลาด สร้างความแข็งแกร่งในเชิงพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา การสร้างแบรนด์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆ มุ่งเน้นให้สมาชิก SACICT มีความรู้อย่างรอบด้าน เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ พัฒนายกระดับตนเอง ชุมชน และผลิตภัณฑ์งานหัตถศิลป์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและไลฟ์สไตล์ในปัจจุบัน

โดย SACICT พร้อมเปิดโอกาสและผลักดันสมาชิกให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เทคนิคต่างๆ และร่วมเรียนรู้เทรนด์ของงานศิลปหัตถกรรมในตลาดโลกผ่านความร่วมมือของ SACICT กับองค์กรพันธมิตรต่างประเทศ ทั้งในยุโรป กลุ่มเอเชีย และอาเซียนต่อไป

*********************************************************